Zapraszamy do udziału w konkursie Zapomniane Kulinaria ,,OD NOWA”.  Festiwal odbędzie się 18 i 19 września 2021r. na Zamku w Baranowie Sandomierskim.

Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne poniżej:

karta zgłoszenia EDD

regulamin EDD

 


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Master Baker”. Konkurs skierowany jest do osób zajmujących się profesjonalnie lub amatorsko wypiekiem chleba, zamieszkałych na terenie Polski. Uczestnicy w zależności od kwalifikacji w zawodzie piekarza lub zatrudnienia w piekarni, przynależności do Koła Gospodyń Wiejskich, uczęszczania do szkoły o profilu spożywczym oraz pozostali mogą podjąć rywalizację w kilku grupach – Zawodowcy, KGW, Uczniowie i Amatorzy.

Tu warto także dodać, że honorowym patronatem ww. wydarzenie objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: https://masterbaker.pl/


Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca do udziału w konkursie pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”.  Konkurs kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich.
Jego efektem ma być nagranie filmowe z instruktażem udzielania pierwszej pomocy, czyli czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby, których zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia poszkodowanego, oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim udzielona zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.

Najważniejsze założenia konkursu:

 • Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r.
 • Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba filmująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca ratownikiem medycznym (ZRM), bądź strażakiem (OSP) z obszaru wiejskiego – z wyjątkiem pracowników ARiMR oraz osób będących członkami ich najbliższych rodzin (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice), w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.
 • Każdy z Uczestników Konkursu – autor filmiku może nadesłać maksymalnie 1 pracę (filmik). Z każdego ZRM i OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone;

 

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy  i uhonorujemy wszystkich drobnymi upominkami, a Laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (fantomami i certyfikowanymi torbami medycznymi).

Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html


Konkurs „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA – European Crime Prevention Award)

Prezydencja słoweńska w Radzie Unii Europejskiej organizuje konkurs Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). ECPA, od początku istnienia Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), to jedno z najważniejszych wydarzeń Sieci, które przyczynia się do wymiany najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania przestępczości w UE i jest kontynuowane, aby podkreślać sukces w zakresie zapobiegania przestępczości w całej Europie.

Prezydencja słoweńska w EUCPN skoncentruje się na temacie zastraszania i przemocy wśród nieletnich (zarówno online jak i offline).

regulamin – ECPA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU


Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna sięgnęły po środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim.

W 2021 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 610 800 złotych.

O grant mogą ubiegać się:

 1. Młoda organizacja pozarządowa – organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.
 2. Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego  przedsięwzięcia  mieszczącego  się  w  sferze  zadań  publicznych  określonej  w    4 UoDPPioW wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).
 3. Grupa samopomocowa – dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest
  na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, wówczas wsparcie/Dotacja przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie/Dotacje.

Grupa  samopomocowa  bez osobowości prawnej, może  ubiegać  się  o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. Patronem).

W roku 2021 przewidziane zostały cztery ścieżki realizacji inicjatyw:

I ścieżka – „Oddolne inicjatywy mieszkańców” – lokalne przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. Wysokość dotacji do 4000 zł

II ścieżka – „Rozwój młodej organizacji”. Wysokość dotacji do 9000 zł

III ścieżka – „Wygraj w tysiąca” – lokalne przedsięwzięcia podejmowane przez młodzież w obszarze użyteczności publicznej. Wysokość dotacji do 1000 zł

IV ścieżka – „Mikrodotacje branżowe” – przedsięwzięcia na rzecz społeczności, których tematem przewodnim będą: „Prawo dla obywatela”, „ Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza”, „Moje miejsce”, „Ścieżka przeciwdziałaniu skutkom Covid-19”. Wysokość dotacji do 6000 zł.

 


Konkurs dla ratowników medycznych i strażaków z obszarów wiejskich.

Konkurs ogłosiliśmy w miniony piątek, zgłoszenia przyjmujemy do 20 sierpnia br.

11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy, ogłosimy wyniki Konkursu i uhonorujemy wszystkich drobnymi upominkami (związanymi z pomocą medyczną w tym mniejsze i większe apteczki z certyfikatami), a Laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (fantomami i certyfikowanymi torbami medycznymi).

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html

 

Konkurs fotograficzny dla rolników pn. „Nowoczesna polska wieś”

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-nowoczesna-polska-wies.html

termin nadsyłania prac upływa 20 września 2021r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 12 października 2021 roku

 

Konkurs fotograficzny dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html

termin nadsyłania prac upływa 16 sierpnia 2021r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 31 sierpnia 2021 roku.

Wszyscy uczestniczy konkursu zostaną uhonorowani drobnymi upominkami, a laureaci I, II i III miejsca wartościowymi nagrodami rzeczowymi.


   Program Rozgrzewamy Polskie Serca

Każda lokalna społeczność posiada swoją wyjątkową tożsamość. Kulturę, z której jest dumna, tradycję, którą przekazuje z pokolenia na pokolenie i historię, którą chce upamiętniać. Dlatego Fundacja PGNiG przygotowała program grantowy, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw wspierających lokalną kulturę, tradycję i historię

Program Rozgrzewamy Polskie Serca jest skierowany do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych, związków wyznaniowych i ich organizacji.

Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być: wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci.

Zgłoszenia należy dokonać na stronie https://rozgrzewamypolskieserca.pl w terminie od 28 kwietnia do 31 lipca 2021 r. Uczestnicy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 10, 20 lub 40 tysięcy złotych. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi już 15 września 2021 r.

Przygotuj projekt, który rozgrzeje polskie serca!

Dowiedz się więcej na: https://rozgrzewamypolskieserca.pl


Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”

Nagroda ta służy podkreśleniu potencjału regionalnych organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych, nowatorskich inicjatyw realizowanych przez podmioty trzeciego sektora w województwie podkarpackim. Ponadto Konkurs ma na celu wspieranie współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora jak również służy podkreśleniu roli NGO w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga on dodatkowo kreować pozytywny wizerunek organizacji społecznych, podkreślać ich rolę w państwie.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

 1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa,
 2. Kultura i tożsamość narodowa,
 3. Nauka, edukacja, sport i środowisko,
 4. Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój,
 5. Gospodarka, rynek pracy.

W każdej z wyżej wymienionych kategorii może zostać wyłoniony 1 laureat, który otrzyma nagrodę rzeczową w postaci karty podarunkowej o wartości 5 000 zł (pięć tysięcy zł brutto). Ponadto przewiduje się możliwość przyznania przez Zarząd Województwa wyróżnienia dla jednej organizacji, z każdej kategorii. Wyróżnienie
to będzie również nagrodą rzeczową w postaci karty podarunkowej o wysokości
1 000 zł (tysiąc zł brutto).

Formularz konkursowy z dopiskiem Nagroda Marszałka należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Kancelaria Zarządu, Oddział współpracy z samorządami i organizacjami, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie tj. do dnia 23 czerwca 2021 roku do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Więcej informacji dot. konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/8289-nagroda-marszalka-ngo-wysokich-lotow-4


Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działaniaogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Szczegóły dotyczące naborów przedstawiamy poniżej:

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2021

(Przedsięwzięcie I.4.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej).

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2021

(Przedsięwzięcie III.1.1.Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2021

(Przedsięwzięcie III.4.1.Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).


Nabór na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych.

Ogłoszenie 

Zarządzenie

Formularz Zgłoszeniowy


Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza naborów wniosków w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

 

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Szczegóły dotyczące naborów przedstawiamy poniżej:

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021

(Przedsięwzięcie I.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej).

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2021

(Przedsięwzięcie I.3.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD/ zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej).

Wnioski w ramach konkursu należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. w terminie od 28 maja  do 11 czerwca 2021 roku.

 


Fundacja Fundusz Lokalny SMK ogłosiła , kolejny nabór wniosków do konkursu grantowego Działaj Lokalnie

 

Program  „Działaj Lokalnie”  to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Celem tegorocznego konkursu jest  „Wsparcie działań związanych z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom”.

Przykładowe działania to: szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.

Wnioski należy składać do 10 czerwca 2021r. tylko w formie elektronicznej w generatorze:http://www.system.dzialajlokalnie.pl/

Projekty powinny zostać rozplanowane na okres min. 3 miesiące a maksymalnie 6 miesięcy i będą mogły być realizowane pomiędzy 1 czerwca 2021 r.  a 31 grudnia 2021r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ,,Działaj Lokalnie” dostępne są na stronie: http://fundacjasmk.pl/dzialaj-lokalnie/

 


Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.
W ramach wsparcia zostaną dofinansowane oferty na zadania :

 • ,,Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2021 roku” przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej ( treść)
  Termin składania ofert: 8 czerwca 2021r., do godz. 10.30
 • „Realizacja zadań własnych gminy w zakresie promowania kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku, zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy”. (treść)
  Termin składania ofert: 8 czerwca 2021r., do godz. 10.15
 • „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym”. (treść ogłoszenia)
  Termin składania ofert: 8 czerwca 2021r., do godz. 10.00

 

Oferty należy składać w formie papierowej w terminie  do 8 czerwca 2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w punkcie obsługi klienta.

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Szczegółowe informacje na temat  konkursów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel. 15 811 85 81 wew.128


 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Kosztur
Osoba aktualizująca
Magdalena Kosztur
Data wytworzenia
17.05.2021
Data publikacji
17.05.2021
Data modyfikacji
14.10.2021