Referat Budżetu i Finansów

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

 1. Wniosek o świadczenie rodzicielskie (Kosiniakowe)
 2. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
 3. Wniosek o jednorazowa zapomogę z tyt. urodzenia dziecka (becikowe)
 1. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
 1. Wniosek o fundusz alimentacyjny
 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych z załącznikami

8.Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne + oświadczenie

 


Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 1. Wniosek o wynajem sali 
 2. Wniosek o sprostowanie aktu własności
 3. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
 4. Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest
 5. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewaoświadczenieklauzula
 6. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 7. Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)
 8. Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota
 9. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 10. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023
 11. Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Baranów Sandomierski

Referat Inwestycji i Dróg

 1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 4. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
 5. Wniosek o  wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi gminnej
 7. Wniosek o usunięcie awarii w drodze
 8. Wniosek o umieszczenie reklamy
 9. Wniosek o lokalizację zajazdu
 10. Wniosek o zazwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu budowy/przebudowy zjazdu
 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 2. Zgłoszenie pobytu czasowego
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 4. Wniosek o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu
 5. Podanie o wydanie poświadczenia zameldowania

Referat Organizacyjny

 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
24.11.2020
Data publikacji
24.11.2020
Data modyfikacji
08.02.2024