Podsumowanie konsultacji dotyczących projektu zaktualizowanego dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski

Dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023 został podany do publicznych konsultacji w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Baranów Sandomierski – zamieszczony został na stronie internetowej samorządu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Uwagi do przedstawionego dokumentu zgłaszać można było w nieprzekraczalnym terminie od 18 września 2019 roku do 27 września 2019 roku w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – decyduje data wpływu do Urzędu;
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl.

za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie aktualizacji Programu.

W w/w terminie nie wpłynęły do siedziby Urzędu żadne uwagi do projektu zaktualizowanego dokumenty Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023


PROGRAM REWITALIZACJI – konsultacje 2019

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” – aktualizacja 2019

Konsultacje społeczne Programu trwają w dniach 18.09.2019 r. –  27.09.2019 roku.

Uwagi do projektu aktualizacji dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2019 roku w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – decyduje data wpływu do Urzędu;
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl.

za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie aktualizacji Programu.


PONOWNE KONSULTACJE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Wprowadzone do dokumentu zmiany wynikają z Załącznika do Uchwały nr 296/5906/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r. – Instrukcja przygotowania Programów Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uprzejmie prosimy o ocenę zaktualizowanego projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023 oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian wraz z argumentacją. Po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag.

Konsultacje społeczne Programu trwają od 4 do 14 sierpnia 2017 roku.

Uwagi do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2017 roku w postaci:

 •  papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl lub za pomocą formularza (kliknij) zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie Programu.
 • ustnej – osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był pracownik zatrudniony na stanowisku: Inspektor ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, w godzinach pracy Urzędu od 04.08.2017 r. do 14.08.2017 r.

Ponadto wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na konsultacje indywidualne w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w dniu 14.08.2017 r. w godz. 16.00 – 18.00.

ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE PLANU REWITALIZACJI DLA BARANOWA SANDOMIERSKIEGO

W dniach od 14 do 28 lutego 2017 r. prowadzone były konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2023 dla Gminy Baranów Sandomierski. W dyżurach i spotkaniach udział wzięli przede wszystkim mieszkańcy, ale także przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnego samorządu.  Konsultacje polegały na ocenie przedstawionej propozycji programu, przede wszystkim wizji, celu strategicznego oraz planowanych do realizacji projektów rewitalizacyjnych. Uczestnicy konsultacji mogli skorzystać z różnych możliwości wyrażania swoich opinii: w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Zbierano uwagi ustne w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Odbywały się także konsultacje indywidualne. Prezentacja dokumentu miała miejsce w dniu 17 lutego 2017 roku W budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz w sali budynku Zespołu Szkół w Skopaniu. Ogółem w konsultacjach udział wzięło około 50 osób.

Najważniejsze zgłoszone uwagi dotyczyły  dodatkowych projektów do ewentualnego umieszczenia w planie, korekty nazewnictwa niektórych działań a także potrzeby wprowadzenia drobnych poprawek redakcyjnych. Wszystkie nadesłane opinie dotyczące planu były pozytywne.

Po uchwaleniu Programu przez Radę Miejską i zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – dokument ten stanie się m.in. podstawą do ubiegania się o środki unijne na zapisane w nim projekty.


PROGRAM REWITALIZACJI

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023”.

Konsultacje społeczne Programu trwają do 28 lutego 2017 roku.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu, uwagi do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 roku w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl lub za pomocą formularza (kliknij) zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie Programu.

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

Konsultacje zaplanowano w opisanych niżej formach:

 • Zbieranie uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był pracownik zatrudniony na stanowisku: Inspektor ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, w godzinach pracy Urzędu od 14.02.2017 r. do 28.02.2017 r.
 • Konsultacje indywidualne w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w dniu 17.02.2017 r. w godz. 13.00 – 14.30.
 • Prezentacja dokumentu i dyskusja o LPR w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, w dniu 17.02.2017 r. godz. 15.00.
 • Prezentacja dokumentu LPR i dyskusja w sali budynku Zespołu Szkół w Skopaniu, w dniu 17.02.2017 r. godz. 16.30.
 • Konsultacje indywidualne w sali budynku Zespołu Szkół w Skopaniu, w dniu 17.02.2017 r. w godz. 17.30 – 19.00.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Kosztur
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
16.06.2021