Podsumowanie konsultacji dotyczących projektu zaktualizowanego dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski

Dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023 został podany do publicznych konsultacji w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Baranów Sandomierski – zamieszczony został na stronie internetowej samorządu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Uwagi do przedstawionego dokumentu zgłaszać można było w nieprzekraczalnym terminie od 7 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r. w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – decyduje data wpływu do Urzędu;
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl.

za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie aktualizacji Programu.

W w/w terminie nie wpłynęły do siedziby Urzędu żadne uwagi do projektu zaktualizowanego dokumenty Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023


PROGRAM REWITALIZACJI – konsultacje 2022

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” – aktualizacja 2022

Konsultacje społeczne Programu trwają w dniach 07.04.2022 r. –  19.04.2022 r.

Uwagi do projektu aktualizacji dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2022 roku w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – decyduje data wpływu do Urzędu;
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl.

za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie aktualizacji Programu.

tekst LPR

formularz_konsultacji_lpr_baranow

klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konsultacji społecznej

 


Podsumowanie konsultacji dotyczących projektu zaktualizowanego dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski

Dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023 został podany do publicznych konsultacji w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Baranów Sandomierski – zamieszczony został na stronie internetowej samorządu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Uwagi do przedstawionego dokumentu zgłaszać można było w nieprzekraczalnym terminie od 18 września 2019 roku do 27 września 2019 roku w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – decyduje data wpływu do Urzędu;
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl.

za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie aktualizacji Programu.

W w/w terminie nie wpłynęły do siedziby Urzędu żadne uwagi do projektu zaktualizowanego dokumenty Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023


PROGRAM REWITALIZACJI – konsultacje 2019

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” – aktualizacja 2019

Konsultacje społeczne Programu trwają w dniach 18.09.2019 r. –  27.09.2019 roku.

Uwagi do projektu aktualizacji dokumentu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2019 roku w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – decyduje data wpływu do Urzędu;
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl.

za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie aktualizacji Programu.


PONOWNE KONSULTACJE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Wprowadzone do dokumentu zmiany wynikają z Załącznika do Uchwały nr 296/5906/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r. – Instrukcja przygotowania Programów Rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uprzejmie prosimy o ocenę zaktualizowanego projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023 oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian wraz z argumentacją. Po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag.

Konsultacje społeczne Programu trwają od 4 do 14 sierpnia 2017 roku.

Uwagi do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2017 roku w postaci:

 •  papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl lub za pomocą formularza (kliknij) zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie Programu.
 • ustnej – osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był pracownik zatrudniony na stanowisku: Inspektor ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, w godzinach pracy Urzędu od 04.08.2017 r. do 14.08.2017 r.

Ponadto wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na konsultacje indywidualne w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w dniu 14.08.2017 r. w godz. 16.00 – 18.00.

ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE PLANU REWITALIZACJI DLA BARANOWA SANDOMIERSKIEGO

W dniach od 14 do 28 lutego 2017 r. prowadzone były konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2023 dla Gminy Baranów Sandomierski. W dyżurach i spotkaniach udział wzięli przede wszystkim mieszkańcy, ale także przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnego samorządu.  Konsultacje polegały na ocenie przedstawionej propozycji programu, przede wszystkim wizji, celu strategicznego oraz planowanych do realizacji projektów rewitalizacyjnych. Uczestnicy konsultacji mogli skorzystać z różnych możliwości wyrażania swoich opinii: w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Zbierano uwagi ustne w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Odbywały się także konsultacje indywidualne. Prezentacja dokumentu miała miejsce w dniu 17 lutego 2017 roku W budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz w sali budynku Zespołu Szkół w Skopaniu. Ogółem w konsultacjach udział wzięło około 50 osób.

Najważniejsze zgłoszone uwagi dotyczyły  dodatkowych projektów do ewentualnego umieszczenia w planie, korekty nazewnictwa niektórych działań a także potrzeby wprowadzenia drobnych poprawek redakcyjnych. Wszystkie nadesłane opinie dotyczące planu były pozytywne.

Po uchwaleniu Programu przez Radę Miejską i zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – dokument ten stanie się m.in. podstawą do ubiegania się o środki unijne na zapisane w nim projekty.


PROGRAM REWITALIZACJI

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023”.

Konsultacje społeczne Programu trwają do 28 lutego 2017 roku.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu, uwagi do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do roku 2023” można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 roku w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl lub za pomocą formularza (kliknij) zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie Programu.

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

Konsultacje zaplanowano w opisanych niżej formach:

 • Zbieranie uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był pracownik zatrudniony na stanowisku: Inspektor ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, w godzinach pracy Urzędu od 14.02.2017 r. do 28.02.2017 r.
 • Konsultacje indywidualne w budynku Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w dniu 17.02.2017 r. w godz. 13.00 – 14.30.
 • Prezentacja dokumentu i dyskusja o LPR w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, w dniu 17.02.2017 r. godz. 15.00.
 • Prezentacja dokumentu LPR i dyskusja w sali budynku Zespołu Szkół w Skopaniu, w dniu 17.02.2017 r. godz. 16.30.
 • Konsultacje indywidualne w sali budynku Zespołu Szkół w Skopaniu, w dniu 17.02.2017 r. w godz. 17.30 – 19.00.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.05.2023