L.p. R O Z P O R Z Ą D Z E N I A
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r., w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzuskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r., w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r., w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

 

L.p. U C H W A Ł Y   R A D Y  M I E J S K I E J  w  B A R A N O W I E  S A N D O M I E R S K I M
1. UCHWAŁA Nr XXXVIII/276/13 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów Sandomierski niezamieszkałych  przez mieszkańców, na których powstają odpady
2. UCHWAŁA Nr XVIII/141/16 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty   za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA Nr XVI/123/19 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 11 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/141/16 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 stycznia 2016r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

3. UCHWAŁA Nr XVII/118/15 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Gminy Baranów Sandomierski

UCHWAŁA Nr XVIII/143/16 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości  i  trybu uiszczenia   opłaty  za  gospodarowanie   odpadami   komunalnymi   powstałymi na terenie Gminy Baranów Sandomierski

UCHWAŁA Nr XXXI/243/16 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 15 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Gminy Baranów Sandomierski

UCHWAŁA Nr XXIV/189/2020 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 19 sierpnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na terenie Gminy  Baranów Sandomiersk

4. UCHWAŁA Nr XXII/175/20 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
5. UCHWAŁA Nr XXIV/188/2020 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierski z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścieli nieruchomości
6. UCHWAŁA Nr XI/69/15 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Skopanie w Gminie Baranów Sandomierski

UCHWAŁA Nr LII/427/18 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Skopanie w Gminie Baranów Sandomierski

UCHWAŁA Nr XX/152/20 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 05 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 lipca 2015r., zmienioną uchwałą Nr LII/427/18 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2018r., w sprawie przyjęcia Reglaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Skopanie w Gminie Baranów Sandomierski

7. UCHWAŁA Nr XXVI/204/16 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego  lub  od  innej  nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
8. UCHWAŁA NR XXVIII/219/16 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji         o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,  położonych na terenie gminy Baranów Sandomierski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
9. UCHWAŁA Nr XXVIII/220/2016 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu           i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr XXXI/242/16 RADY MIEJSKIEJ w Baranowie Sandomierskim z dnia 15 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomiości i zagospodarowania tych odpaów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodraowanie odpadami komunalnymi

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
06.02.2023