Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz.2010, ze zm.), na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenie o którym mowa, udziela w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 wspomnianej ustawy, Gminne jednostki organizacyjne, prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie własnej gminy, nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
 • kopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów wykorzystywanych do transportu nieczystości ciekłych z aktualnymi badaniami technicznymi (w przypadku dysponowania pojazdem zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca, dokument potwierdzający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym),
 • tytuł prawny do nieruchomości, na której będą parkowane lub garażowane pojazdy asenizacyjne,
 • umowa z podmiotem, świadczącym usługi mycia i dezynfekcji pojazdów,
 • oświadczenie, że teren na którym będą parkowane pojazdy wykorzystywane przy wykonywaniu usług objętym wnioskiem jest utwardzony i zabezpieczony przed przedostaniem się do gruntu zanieczyszczeń będących wynikiem eksploatacji pojazdów, jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,
 • oświadczenie lub dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę punktu napraw pojazdów lub dokument potwierdzający możliwość korzystania z usług innego podmiotu świadczącego usługi w tym zakresie,
 • oświadczenie, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku, w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

UWAGA! Kopie dokumentów należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem”

 

Na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczą:

 • Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
  ul. Langiewicza 8
  39-450 Baranów Sandomierski,
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
26.05.2023