Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków na terenie miejscowości Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały, Skopanie, Wola Baranowska oraz Knapy (51 262,14 mb)

Celem bezpośrednim tego zadania jest przyłączenie do budowanej sieci kanalizacyjnej nowych odbiorców, których zapotrzebowanie wynika z rozwoju mieszkalnictwa i gospodarki na terenie gminy. Efektem realizacji tego zadania będzie wyposażenie w infrastrukturę kanalizacyjną obszaru gminy nieobjętego do tej pory siecią.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skopanie oraz Baranów Sandomierski (8 658,80 mb)

Renowacja istniejących kanałów sanitarnych ma na celu ograniczenie infiltracji wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej i eksfiltrację ścieków do gruntu. Ograniczenie wód gruntowych pozwoli odciążyć oczyszczalnie ścieków.

Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim

W ramach planowanej rozbudowy OŚ osiągnie docelową przepustowość Qśd=1 371,5 m3/d (RLM=9000). Obecne parametry: Qśd=700 m3/d (RLM=4083). Dodatkowo w ramach projektu zakłada się poprawę i optymalizację procesu oczyszczania ścieków, poprzez wybudowanie części nowych (m.in. nowy zblokowany reaktor biologiczny, osadnik końcowy, stacja odwadniania i higienizacji osadu, system automatyzacji i pomiarów) oraz przebudowę istniejących urządzeń (w tym stary reaktor biologiczny). Ponadto w ramach przedsięwzięcia przewidziano montaż systemu fotowoltaicznego celem wspomagania zasilania urządzeń oczyszczalni ścieków.

Celem  horyzontalnym projektu jest poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczanie zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochronę naturalnych ekosystemów. Z punktu widzenia społecznego niezwykle istotna jest poprawa poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego gminy oraz stanu środowiska naturalnego.

Cele społeczne:

  • zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej,
  • podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych,
  • ograniczenie bezrobocia poprzez zachowywanie istniejących miejsc pracy.

Cele gospodarcze:

  • zmniejszenie zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki,
  • poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności – zapewnienie warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych (nowych inwestycji) na terenie objętym wnioskiem, poprzez wyeliminowanie bariery infrastrukturalnej,
  • rozwój istniejących przedsiębiorstw na terenie objętym inwestycją poprzez poprawę funkcjonowania gospodarki ściekowej.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020