Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest:

ZWIĘKSZENIE POZIOMU RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW ZEBRANYCH SELEKTYWNIE

Zgodnie z art. 3b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., (Dz. U. z 2018r., poz. 1454, ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167), gminy do dnia 31 grudnia 2020r., powinny osiągnąć:

  • co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło;
  • co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Miasto i Gminę Baranów Sandomierski

18,06

72,30

20,29

25,02 19,58 24,800 40,73

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Miasto i Gminę Baranów Sandomierski

0

100

100

0 57,09 75,100 51,21

 

OSIĄGNIĘCIE ODPOWIEDNICH POZIOMÓW OGRANICZENIA SKŁADOWANIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

Zgodnie z art. 3c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., (Dz. U. z 2018r., poz. 1454, ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r., w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r., poz. 2412), gminy są obowiązana ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r., w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Miasto i Gminę Baranów Sandomierski

4,9

36,91

6,98 0 0 0 13,61

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. (Dz. U. z 2016r., poz. 2167).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r., w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r., poz. 2412).

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020