Nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

W dniu 06.12.2023 r. rozpocznie się nabór kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, który będzie trwał do dnia 27.12.2023 r.

Komitet Rewitalizacji będzie wspierał działania Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w obszarze zadań związanych z rewitalizacją gminy, stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w zakresie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji w gminie, jak również pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Zakres działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski będzie obejmował:

 • wsparcie doradcze Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w zakresie dbałości o prawidłową realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030, dalej GPR,
 • wyrażanie opinii i stanowisk oraz rekomendowanie rozwiązań w sprawach dotyczących przeprowadzenia i oceny procesu rewitalizacji,
 • ocenę postępu wdrażania GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności podejmowanych działań przez podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji,
 • prowadzenie dialogu między poszczególnymi interesariuszami procesu rewitalizacji, a organami gminy,
 • możliwość inicjowania partnerstw między Gminą a partnerami projektowymi, w celu realizacji przedsięwzięć zapisanych w GPR,
 • opiniowanie raportów z ewaluacji GPR, przekazywanie uwag i zaleceń Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Sposób zgłoszenia kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji

Zgłoszenie kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie złożonego „Formularza zgłoszeniowego” wraz z wymaganymi załącznikami.„Formularz zgłoszeniowy” wraz z załącznikami dostępny jest poniżej w treści ogłoszenia, jak również:

 • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (https://bip.baranowsandomierski.pl/)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski: https://baranowsandomierski.pl/

Kandydat na Członka Komitetu Rewitalizacji może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Wypełniony „Formularz zgłoszeniowy Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie papierowej,  w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Nabór do Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski lub przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 1. Gen. L. Okulickiego 1,

39-450 Baranów Sandomierski
Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszeniowe kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

 • niepodpisane,
 • złożone po terminie wyznaczony w ogłoszeniu o naborze,
 • złożone i przesłane w innej formie niż wskazano powyżej.

Informacje o naborze kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji udzielane  są przez Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (tel. 15 811 85 81 wew. 123; e-mail: e.grzesiak@baranowsandomierski.pl)

Informacja o wynikach naboru opublikowana zostanie po zakończeniu naboru:

Dokumenty dotyczące naboru

 1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
 2. Uchwała nr LXII/508/23 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 13 września 2023 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 3. Formularz zgłoszeniowy na Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji
 4. Lista poparcia Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
 5. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, działających na obszarze gminy Baranów Sandomierski
 6. Oświadczenie o członkostwie w organizacji pozarządowej działającej na obszarze gminy Baranów Sandomierski
 7. Oświadczenie zastępcy kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
 8. Polecenie reprezentacji danego podmiotu
 9. Oświadczenie zastępcy Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wyznaczonego do reprezentacji podmiotu
 10. Mapy prezentujące wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza, iż w dniach od 20 lipca do 21 sierpnia 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w zakresie wdrażania gminnego programu rewitalizacji i oceny przebiegu procesu rewitalizacji w mieście. Jego zadaniem jest także dostarczanie opinii
i stanowisk, które mają pomóc w prawidłowym ukształtowaniu przebiegu procesu rewitalizacji, w tym, w zakresie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, stopnia
i terminowości ich realizacji oraz ewaluacji i aktualizacji programu rewitalizacji.

Uwagi do projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030” będzie można składać w terminie od 21 lipca do 21 sierpnia 2023 r.
w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski,
 • złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@baranowsandomierski.pl
 • Zbieranie uwag ustnych w pok. nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski w godzinach pracy Urzędu
  w dniach: 24.07.2023 r. i 31.07.2023 r

Przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbędzie się w środę 26 lipca  2023 r. o godzinie 16:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim.

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Gminny Program Rewitalizacji 

Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad treścią Uchwały.

Opinie i wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w punkcie obsługi interesanta lub elektronicznie: urzad@baranowsandomierski.pl

Na opinie i wnioski Oczekujemy do 19 czerwca 2023 roku.

 

Załącznik:

 1. Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 2. Wzór zgłoszenia propozycji zmian do uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030, które będą przeprowadzone od 18 stycznia do 18 lutego 2023 r.

W dniu 21 lipca 2022 roku została podjęta uchwała nr XLVI/376/2022 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski.

W oparciu o wyznaczony obszar rewitalizacji konsultowany jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030”.

Dostępny również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (link tutaj),  oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, pokój nr 3

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030 będzie można składać w terminie od 18 stycznia do 18 lutego 2023 r. w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski,
 • złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej (formularz online)

Przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami w środę 25 stycznia  2023 r. o godzinie 17:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz zbieranie uwag podczas spotkań online prowadzonych w poniedziałek 2 lutego 2023 r. o godzinie 18:00 w aplikacji Google Meet (link zostanie podany wraz z rozpoczęciem konsultacji), zapisy możliwe są przez formularz kontaktowy (kliknij tutaj).

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (33) 300 30 78 lub mailowo pisząc na adres: rewitalizacja@kreatus.eu.

Mapa zawierająca podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (link tutaj)

Formularz konsultacji społecznych (link tutaj)

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (link tutaj)

 

Mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów

rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030 oraz Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030

Dotychczas, zgodnie z uchwałą nr  XLVI/376/22 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Baranów Sandomierski wyznaczony został obszar rewitalizacji, który dostępny jest w treści uchwały:

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/3002/

Zapraszamy również pozostałych mieszkańców chcących zgłaszać projekty  dotyczące całej Gminy na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030

ogłoszenie_zgłaszanie kart projektów_GPR Baranów Sandomierski

karta projektów_GPR_Baranów Sanodmierski

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – projekt uchwały Rady Miejskiej
w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) Burmistrz Miasta  i Gminy Baranów Sandomierski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od 8 czerwca 2022 r.:

 • na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

https://bip.baranowsandomierski.pl/konsultacje-spoleczne/

39-450 Baranów Sandomierski, pokój nr 3

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

 

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2022 roku w postaci:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
  Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (na załączonym druku),
 • lub złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
  (na załączonym druku),
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie uchwały (formularz online – kliknij)

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

 • spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi  i pozostałymi zainteresowanymi osobami  –  w dniu 22 czerwca 2022r. o godzinie 16:00 Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim
 • zbieranie uwag podczas warsztatów online prowadzonych w aplikacji Google Meet
  w dniu 28 czerwca 2022 r. w godzinach od 17:00 do 18:00 (w przypadku zainteresowania udziałem prosimy o zgłaszanie udziału poprzez (formularz online – kliknij)

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 33 300 30 43  lub mailowo pisząc na adres rewitalizacja@kreatus.eu.

Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały Baranów Sandomierski_DOC

Diagnoza_GPR Baranów Sandomierski_05-2022

projekt_uchwaly_OR i OZ Baranów Sandomierski

Mapa do diagnozy Baranów Sandomierski

Raport z konsultacji społecznych_Baranów Sandomierski_uchwała_OZ i OR_12.07.2022

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jakub Marek
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
30.05.2022
Data publikacji
30.05.2022
Data modyfikacji
05.12.2023