Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Marek Mazur

burmistrz@baranowsandomierski.pl
telefon: (015) 811 85 81

Podczas wyborów samorządowych 16 listopada 2014 r. zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Gminy Baranów Sandomierski, uzyskał 51,51% poparcia (2636 głosów) dzięki czemu został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

1 grudnia 2014r na uroczystej sesji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim złożył ślubowanie przed Radnymi i Mieszkańcami Gminy o następującej treści: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Tak mi dopomóż Bóg”.

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy. Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzania nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

Burmistrz przyjmuje interesantów we wtorki w godz. od 15:00 do 18:00 i w piątki od 9:00 do 11:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem pok. nr 5, tel. (15) 811-85-81 wew. 101.


Zastępca Burmistrza
Marek Barszcz

zastepca@baranowsandomierski.pl
Tel. 015 811 85 81

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracę zawodową zaczynał 2005r w biurze projektowym, gdzie po trzech latach założył własną działalność gospodarczą, opartą na projektach budowlanych. W grudniu 2014r został powołany na stanowisko zastępcy Burmistrza. W Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski podlegają mu Referat Inwestycji i Dróg oraz Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. W obszarze nadzoru znajduje się też kierowanie grupami robót publicznych.

W razie nieobecności Burmistrza lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Urzędem wykonuje Zastępca Burmistrza.

Zarządzenie_154/2018 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Zarządzenie_155/2018 w sprawie określenia obowiązków i zadań Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Zarządzenie_156/2018 w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy do prowadzenia niektórych sparw gminy.
Zarządzenie_157/2018 w sprawie powierzenia spraw Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski


Skarbnik Gminy
Alina Zasadnia

skarbnik@baranowsandomierski.pl
Tel. 15 811 85 81

Alina Zasadnia z domu Okoń urodziła się w Staszowie. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, kierunek prawo administracyjne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz w zakresie finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ma męża Wiesława i dwoje dzieci: syna Janusza i córkę Annę.

Od początku pracy zawodowej pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy, 30 kwietnia 1993 roku została powołana na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Skarbnik zapewnia realizację polityki finansowej gminy. Nadzoruje prace związane z opracowaniem projektu budżetu i jego realizacją. Kontrasygnuje czynności prawne skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych. Kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych. Jest kierownikiem Referatu Finansowego.


Sekretarz Gminy
Andrzej Kobylarz

sekretarz@baranowsandomierski.pl
Tel. 15 811 85 81

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce, na kierunku prawo, od 1999 r związany z administracją samorządową, ostatnio zajmowane stanowisko to Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg.

Sekretarz nadzoruje przestrzeganie zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw przez mieszkańców i instytucje w Urzędzie, rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji administracyjnych, skarg i wniosków mieszkańców i instytucji, koordynuje działalność referatów, organizuje ich współpracę oraz rozstrzyga spory pomiędzy nimi, przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy, poświadcza własnoręczność podpisu, organizuje kontrole referatów i jednostek organizacyjnych, współpracuje ze spółkami prawa handlowego, w których gmina posiada akcje lub udziały. Wykonuje zadania i kompetencje w zakresie kierowania Urzędem w razie nieobecności Burmistrza i jego Zastępcy lub niemożności wykonywania przez nich funkcji.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
30.12.2020
Data publikacji
30.12.2020
Data modyfikacji
25.03.2021