Środowiskowy Dom Samopomocy
Knapy, ul. Szkolna 2
39-451 Skopanie
tel.811-80-10
fax. 811-85-77
E-mail: dom@sdsknapy.pl
www.sdsknapy.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje od marca 1998 r. Na przestrzeni 20 lat funkcjonowania wsparciem i pomocą zostało objętych wiele osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną z terenu całej gminy.

W roku 2018 Nasz Dom został przeniesiony do nowo wyremontowanego, zaadoptowanego na potrzeby osób niepełnosprawnych budynku po szkole w miejscowości Knapy. Przeniesienie placówki poprawiło jej warunki lokalowe –dysponuje 3 pomieszczeniami dostosowanymi do pobytu całodobowego dla 3 uczestników.

Wsparcia udziela wykwalifikowana kadra – pedagodzy, terapeuci, psycholog,  pielęgniarka oraz konsultant ds. prawnych.

Celem ŚDS jest pomoc i tworzenie oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi i ich rodzinom.

Dla każdego z uczestników przygotowywany jest indywidualny plan wspierająco- aktywizujący, adekwatny do typu schorzenia uczestnika, jego możliwości i zainteresowań. Realizowany jest on przy pomocy różnych form działalności, takich jak:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • trening umiejętności społecznych;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich
  i kulturalnych;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: znajomość lokalizacji instytucji
  i urzędów; pomoc w wypełnianiu wniosków, pisaniu podań itp.;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: mobilizowanie
  do systematycznych kontroli u lekarzy specjalistów, wykonywania badań profilaktycznych; wyrabianie nawyku systematyczności w przyjmowaniu leków; znajomość lokalizacji jednostek ochrony zdrowia; uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza; pomoc
  w zakupie leków; pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; pomoc
  w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków na komisje lekarskie, uzyskania świadczeń z ZUS, PCPR, MGOPS, UMiG, itp.; pomoc w wypełnianiu wniosków, pisaniu podań do NFZ, PFRON, itp.; działania terapeutyczne i profilaktyczne
  w zakresie walki z nałogami;
 • niezbędna opieka;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe turystyka i rekreacja;
 • terapia zajęciowa, w tym: zajęcia kulinarne, zajęcia teatralno – muzyczne, zajęcia stolarskie, zajęcia komputerowo – czytelnicze; zajęcia krawiecko – hafciarskie, zajęcia plastyczne, zajęcia z witrażu, zajęcia ceramiczne, zajęcia ruchowe.

W ramach treningu kulinarnego Dom umożliwia naszym uczestnikom codzienne korzystanie z gorącego posiłku.

ŚDS posiada także własny środek transportu – samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, który zapewnia uczestnikom codzienny dojazd do ośrodka i powrót
do miejsca zamieszkania. Na zajęcia terapeutyczne do Domu można przyjeżdżać również samodzielnie, własnym środkiem transportu.

W ramach naszych działań organizujemy okazjonalne spotkania i uroczystości,
na których prezentujemy twórczość artystyczną uczestników. Często uczestniczymy w różnych imprezach integracyjnych, wystawach, przeglądach twórczości artystycznej i teatralnej
oraz turniejach i spartakiadach sportowych. W ramach promocji turystyki i rekreacji organizujemy dla uczestników zajęcia  i spotkania tematyczne w plenerze, wycieczki . W ramach tych ostatnich zwiedziliśmy m. in. Kraków, Warszawę, Krynicę Morską, Zakopane, Krynicę Górską, Solinę, Łańcut, Leżajsk, Sanok, Wisłę.

Nasze najważniejsze osiągnięcia to m.in.:

 • Cykliczne organizowanie imprez okolicznościowych: Walentynki, Ostatki, Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki – uroczystość z udziałem rodzin, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Wigilia;
 • Udział w przeglądach, sportowych spartakiadach, turniejach i zdobywanie miejsc medalowych przez uczestników ŚDS;
 • Organizacja Integracyjnego Przeglądu Kolęd i Jasełek w Baranowie Sandomierskim oraz Wakacyjnego Spotkania ze Sztuką;
 • Integracja z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz ze środowiskiem lokalnym;
 • Poprawa stanu zdrowia, usamodzielnianie się uczestników i podejmowanie przez nich aktywności zawodowej.

Uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy opiera się na pełnej dobrowolności. Obecnie ŚDS posiada 35 miejsc statutowych, wsparciem obejmuje 37 osób z terenu gminy
i okolic.

W zajęciach organizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy osoby uczestniczą na podstawie decyzji kierującej wydanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim. Osoby z terenu gminy, które potrzebują wsparcia i terapii mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w ŚDS swojemu lekarzowi, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej lub bezpośrednio pracownikom ŚDS.

Aby uzyskać decyzję kierującą do ŚDS należy złożyć do Kierownika MGOPS w Baranowie Sandomierskim  następujące dokumenty:

 • podanie z prośbą o umieszczenie w ŚDS,
 • zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o sytuacji zdrowotnej i występujących schorzeniach,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa
  w zajęciach w ŚDS,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada).

Jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje wsparcia, kto spotyka się z trudnościami natury psychicznej, niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, szuka w swoim życiu miejsca, gdzie odnajdzie ciepło, spokój, zainteresowanie, spotka przyjazną duszę, spędzi miło wolny czas a także zdobędzie lub utrwali drzemiące w nim umiejętności – nie wahaj się ani chwili
i uwzględnij możliwości pomocy jaką oferuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach typu A, B, C.

Chętnych prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu: 601 163 620
w godzinach 7:30 – 15:30.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
30.12.2020
Data publikacji
30.12.2020
Data modyfikacji
04.01.2022