Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych z dnia 13 grudnia 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2436).

Opłaty za zezwolenia, licencje:
Nie dotyczy

Opłata skarbowa:
Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim
ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski
pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy:
– do 30 dni

Komórka odpowiedzialna:
Referat Budżetu i Finansów
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych, pokój nr 14
tel. 15 811 85 81, wew. 111

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje:
1. Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane:
– składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
– odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca  zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

2. Podatek jest płatny (bez wezwania) w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
a) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
– w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
– do dnia 15 września danego roku – II rata,
b) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020