Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010, ze zm.), Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje:

 • Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Baranów Sandomierski:
  – bezpośrednio z nieruchomości oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skopaniu:
  SanTa-EKO Sp. z o.o.
  Holownicza 1,
  27-600 Sandomierz
  www.santa-eko.pl
  Firma została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
 • miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów Sandomierski zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 1
  37 – 450 Stalowa Wola
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019r, poz. 1895):
  – sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego zobowiązani są od 1 lipca 2006 roku do przyjmowania zużytego sprzętu, tego samego rodzaju, co kupowany przez klienta, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt.
  – do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skopaniu przy ul. Mielecka 14.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
24.11.2020
Data publikacji
24.11.2020
Data modyfikacji
14.09.2021