Przedmiotem operacji pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej oraz Baranowie Sandomierskim” jest:

 • „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej”, poprzez:
 • wykonanie pola piaskowego,
  • wykonanie dużego trawnika na wydarzenia zbiorowe,
  • wykonanie nasadzeń, wykonanie ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół zbiornika wraz z placykiem z kostki ozdobnej Lumnia,
  • wykonanie oświetlenia – 6 szt. lamp każda z zasilaniem OZE,
  • zakup i dostawa elementów małej architektury,
  • wykonanie miejsc postojowych
 •  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Baranowie Sandomierskim”, poprzez:
  • wykonanie pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika,
  • zakup i montaż tablicy – gabloty z mikroinstalacją OZE.

Celem operacji jest: wzrost atrakcyjności dwóch obszarów Gminy Baranów Sandomierski tj. miejscowości Baranów Sandomierski i Wola Baranowska poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Operacja realizowana jest w ramach przyznanej pomocy ze środków EFRROW na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu: 465 368,95 zł

Wysokość pomocy ze środków EFRROW: 271 325,00 zł

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
31.03.2021
Data publikacji
31.03.2021
Data modyfikacji
31.03.2021