Przyjmowanie wniosków w formie papierowej i przekazywanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na chwilę obecną istnieje możliwość złożenia wniosku CEIDG przez Internet na stronie www.firma.gov.pl przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go uzyskać przez internet – www.pz.gov.pl, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Istnieje również możliwość przesłania wniosku CEIDG korzystając z usług operatora pocztowego. Pamiętaj Przedsiębiorco, że Twój podpis na wniosku CEIDG musi być uwierzytelniony przez notariusza. Przedsiębiorco, jeżeli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku CEIDG skorzystaj z pomocy pod nr telefonów: 15 811 85 81 wew. 118

Zachęcam do skorzystania ze strony internetowej www.firma.gov.pl.

Możliwe jest również umówienie wizyty w urzędzie po wcześniejszym jej telefonicznym uzgodnieniu. Wizytę można umówić pod numerami telefonów: 15 811 85 81 wew. 118.

I. Podstawa Prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1291 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1079 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2018 r. poz.1629 z późniejszymi zmianami).

II. Wymagane wnioski

  • wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – załącznik CEIDG-1 – F-FER0011
  • instrukcja wypełniania wniosku
  • pełnomocnictwo – F-FER0018

III. Dokumenty do wglądu

  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)

IV. OpłatyWniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.
W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy
Wpisy do CEIDG – najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

VI. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Ul. Gen. L. Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski

VII. Godziny pracy
– poniedziałek: 7.30-15.30,
– wtorek: 7.30-15.30,
– środa: 7.30-15.30,
– czwartek: 7.30-15.30,
– piątek: 7.30-15.30

VIII. Jednostka odpowiedzialna
Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
e-mail: dg@baranowsandomierski.pl

IX. Uwagi
Zgłoszeń do CEIDG i innych organów dotyczących działalności wykonywanej indywidualnie (rejestracja, zmiana, zawieszenie, wznowienie, zakończenie) dokonuje się za pośrednictwem CEIDG, a wszelkich zgłoszeń dotyczących działalności spółki cywilnej, spółka (wspólnicy/osoby reprezentujące) dokonuje samodzielnie – w pierwszej kolejności we właściwych urzędach (GUS i US), a następnie każdy z przedsiębiorców (wspólników) przekazuje zgłoszenie do CEIDG.

* Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Gminy Baranów Sandomierski
Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg O/Baranów Sandomierski
Nr 42 9434 1067 2004 1400 0130 0001.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020