Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie Sandomierskim
Baranów Sandomierski
39-450 Baranów Sandomierski

Rok założenia – 1858
Liczba osób w jednostce – 110

Zarząd OSP w Baranowie Sandomierski:

  • Prezes – Henryk Róg
  • Wiceprezes-naczelnik – Mariusz Nowak
  • Z-ca naczelnika – Marcin Szlęzak
  • Sekretarz – Magdalena Tworek
  • Skarbnik – Tomasz Pruś
  • Gospodarz – Waldemar Grabski
  • Członek – Marcin Borowiec
  • Członek – Ryszard Dudek
  • Członek – Tomasz Solarski

W 1858 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Michała Zelisa oraz ławnika Feliksa Krauza powstał pierwszy Oddział Straży Pożarnej zwanej w tym czasie z austriacka „FAJERMANY”.

Pierwszym naczelnikiem Straży Pożarnej został Feliks Krauz, który w życiu prywatnym pełnił obowiązki pełnomocnika dóbr hrabiny Krasickiej. Obowiązki naczelnika pełnił do 1865r. po czym przyjął obowiązki Burmistrza Miasta, a naczelnikiem został były Burmistrz Michał Zelis. Warto zaznaczyć, że od początku istnienia Straży Pożarnej była ścisła współpraca z Zarządem Miejskim i Radą Miejską, które nigdy nie szczędziły funduszy na rozwój straży, zakup mundurów, sprzętu, itp. W okresie kiedy naczelnikiem był Feliks Krauz, czyli w latach 1858-1865 Straż otrzymała ręczną przenośną sikawkę. Był to hydrofor wbudowany w dębową beczkę z jedną dźwignią oraz 20 metrami węża wylotowego. Funkcja naczelnika Straży była wówczas równa funkcji ławnika lub starszego cechowego.

Z inicjatywy Michała Zelisa kolejnego naczelnika, oraz dzięki ofiarności społeczeństwa, pomocy gminy i kupców żydowskich została zakupiona sikawka ręczna o stojących cylindrach, wyposażona w odcinek węża ssawnego i węża tłoczonego.

Od 1875r. funkcję naczelnika objął Franciszek Solarski i pełnił ją do 1878r. Następnie krótko naczelnikiem był Edmund Solarski, a po nim funkcję tą powierzono mistrzowi kominiarskiemu Stanisławowi Barańskiemu, który pełnił ją do 1900r. Od 1978r. pojawia się funkcja prezesa Straży Pożarnej, którą powierzono nowemu właścicielowi dóbr baranowskich Feliksowi Dolańskiemu, a po jego śmierci obowiązki te pełnił jego syn Stanisław Dolański, aż do 1922r.

W 1898r. Straż brała udział przy gaszeniu dużego pożaru Zamku oraz wyjeżdżała na pomoc do tak odległych miejscowości jak Mielec, Mokrzyszów itp. Każdy wyjazd odbywał się zaprzęgiem konnym, a koni użyczali wyznaczeni mieszkańcy miasta, którzy później byli zwalniani z powinności na rzecz gminy.

Na lata 1902-1911 przypadła działalność naczelnika Stanisława Satary. W tym okresie czasu straż dochodzi do świetności i jako społeczna organizacja nie tylko walczyła z ogniem ale również brała udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych jakimi były: wylewy rzeki Wisły i jej dopływów w latach 1903-1908.

W 1908r. Straż w Baranowie Sandomierskim obchodziła 50-lecie istnienia. Ze składek obywateli miasta i pomocy gminy został ufundowany sztandar dla straży z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z jednej strony, a św. Florianem z drugiej strony oraz orłem polskim zrywającym się do lotu na drzewcu sztandaru. W czasie I wojny światowej szeregi polskiego wojska musieli zasilić strażacy łącznie z naczelnikiem Stanisławem Satarą. Reorganizację straży przeprowadził Franciszek Satara angażując w jej szeregi pozostałą w miasteczku młodzież. Kolejnym naczelnikiem straży został Ludwik Krzemiński, a prezesem Walenty Kucharski – prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Były to lata 1919-1929, kiedy to dla straży zakupiono nowe mundury, ze środków Zarządu Miejskiego, a Burmistrzem był wówczas Jan Drzewiński. W 1925 roku rozpoczęto budowę remizy strażackiej w czynie społecznym. Od 1929r. funkcję naczelnika pełnił Jan Klarman „Jedynak”. W tym czasie na wyposażenie nowej straży zakupiono motopompę ze środków Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Staraniem Burmistrza Drzewińskiego, a zarazem prezesa straży w 1937r. zakupiono autopogotowie marki Ford, którego wykonawcą była firma poznańska. W 1939r. wraz z rozpoczęciem II wojny światowej zostało skonfiskowane autopogotowie, a strażacy przeszli do pracy konspiracyjnej. Po wyzwoleniu w 1945r. naczelnikiem został Paweł Wilczyński, a po nim kolejno: Władysław Wojnarowski, Ludwik Lipski, Wojciech Wojnas i Józef Patkowski. Częste zmiany na stanowisku naczelnika podyktowane były potrzebami personalnymi dla nowo rodzącej się władzy administracyjnej w miasteczku.

Kiedy kolejny raz naczelnikiem został Jan Klarman „Jedynak” Straż otrzymała samochód marki DODGE z beczką. W 1956r. straż otrzymała nowy sztandar, który posiada do chwili obecnej. Przystąpiono do rozbudowy strażnicy dostosowując ją do istniejących potrzeb. W 1966r. obchodzono uroczyste 1000-lecie Państwa Polskiego. Prezesem jednostki był Tadeusz Paź, a naczelnikiem Jan Klarman „Jedynak”. Straż obchodziła 108 rocznicę powstania. Straż Pożarna w Baranowie Sandomierskim liczyła wówczas 30 członków posiadających różne stopnie wyszkolenia. Władze Miasta i Powiatu Tarnobrzeskiego doceniając działalność i historię jednostki przekazały strażakom nowy samochód pożarniczy Star 25. W remizie zainstalowano syrenę alarmową oraz zakupiono dwie motopompy M-200 i M-800.

W 1967r. po rezygnacji naczelnika Jana Klamana „Jedynaka” naczelnikiem został Andrzej Ciejka, a prezesem Emil Madej, pełniący wcześniej funkcję gospodarza. Dokonywano prób rozbudowy remizy, lecz nie spotkało się to z poparciem władz miejskich. Od 1974r. ponownie prezesem został Tadeusz Paź i pełnił funkcję tę funkcję do 1983r. z inicjatywy naczelnika Andrzeja Ciejki powstała męska i żeńska drużyna młodzieżowa. W latach 1983-1986 następuje chwilowe załamanie działalności OSP oraz częste zmiany w Zarządzie. W 1986r. prezesem zostaje Emil Madej, a naczelnikiem Marian Patkowski. Przy obecnym zaangażowaniu nowego Zarządu w 1988r. Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie Sandomierskim obchodziła 130-lecie istnienia. Sztandar jednostki został udekorowany medalem za usługi dla Województwa Tarnobrzeskiego, a Młodzieżowa Drużyna Chłopców złożyła przyrzeczenie na sztandar jednostki.

W 1989 roku nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu marki Star 244 sfinansowanego prawnie w całości przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, który jest eksploatowany do chwili obecnej. Od 1991 r. prezesem jednostki jest Eugeniusz Baran, a naczelnikiem Andrzej Ciejka. W 1992 roku przystąpiono do rozbudowy remizy. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu Dh. Kazimierza Ślęzaka i Eugeniusza Barana w niedługim czasie postawiono dwa boksy garażowe ładnie wykomponowane do istniejącego budynku. W kolejnych latach odbudowano drugie skrzydło, stanowiące salę i zaplecze socjalne.

W 1995r. OSP w Baranowie Sandomierskim spełniając wymogi jako pierwsza na terenie miast i gmin została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W 1998 roku jednostka obchodziła 140-lecie swojego istnienia w rozbudowanym i wykończonym obiekcie. W 2001 roku OSP pozyskała nowy samochód marki Lublin, a w latach następnych wyposażyła samochody bojowe w pompę szlamową PS-50, pompę pływającą Niagara, piłę żelazo-beton, piłę do drewna STIHL, pompę szlamową WT-40X, umundurowanie bojowe i wiele innego niezbędnego sprzętu.

W 2008 roku, dzięki staraniom Dh Andrzeja Ciejki i Waldemara Grabskiego przy pomocy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, OSP pozyskała podwozie samochodu ciężarowego marki Star 266. które przekazała do karosacji na samochód pożarniczy. Zostaje on uroczyście włączony do działań operacyjnych w dniu 01.06.2008r. z okazji jubileuszu 150-lecia OSP w Baranowie Sandomierskim. Podczas tej uroczystości jednostka otrzymuje nowy sztandar ufundowany przez mieszkańców miasta Baranów Sandomierski, który to w imieniu mieszkańców wręczył Przewodniczący Rady Osiedla Piotr Chwałek. We wrześniu 2008 roku jednostka ponosi wielką stratę, umiera wieloletni Naczelnik OSP w Baranowie Sandomierskim Dh Andrzej Ciejka!

W 2009 roku jednostka OSP w Baranowie Sandomierskim w uznaniu zasług na rzecz Miasta i Gminy zostaje wyróżniona medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.

W roku 2011 na Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ze względu na stan zdrowia z funkcji Prezesa rezygnuje wieloletni Prezes OSP Dh Eugeniusz Baran. Na tym samym zebraniu zostaje wybrany nowy Zarząd jednostki a Prezesem zostaje wieloletni skarbnik Dh Henryk Róg. Naczelnikiem wybrany został Dh Waldemar Grabski. Jednostka kontynuuje swoją działalność operacyjno-ratowniczą na wysokim poziomie. Ciągle doskonali swoje wyszkolenie a dzięki KSRG uzupełnia jednostkę w potrzebny sprzęt.

W 2013 roku Zarząd podejmuje inicjatywę pozyskania nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Wspólnie z Prezesem miejsko-gminnym Dh Jackiem Hynowskim jednocześnie Burmistrzem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, podejmują działania na rzecz pozyskania nowoczesnego samochodu. Te działania kończą się sukcesem, dzięki przychylności władz i sponsorów.

W grudniu 2014 roku samochód pożarniczy GBA marki IVECO stanął w naszym garażu. W dniu 02.01.2015 roku samochód został wprowadzony do podziału bojowego, akt wprowadzenia wręczył na ręce naczelnika jednostki Dh Waldemara Grabskiego Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Andrzej Babiec.

Poświęcenie samochodu odbyło się w dniu 17.05.2015 roku w Baranowie Sandomierskim podczas miejsko-gminnych obchodów Dnia Strażaka. Poświęcenia dokonał kapelan strażaków ks. Andrzej Machowicz proboszcz parafii w Baranowie Sandomierskim.

Te wszystkie wydarzenia były zwieńczeniem mijającej kadencji obecnego Zarządu. W dniu 27.02.2016 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym podsumowano działalność Zarządu ostatniej kadencji wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Ponownie Prezesem jednostki zostaje wybrany Dh Henryk Róg a Naczelnikiem Dh Mariusz Nowak. Zebranie przyjmuje plan działalności na 2016 rok, wyznacza kierunki działań na lata 2016-2021.

W roku 2018 jednostka obchodziła 160-lecie działalności.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
23.03.2021
Data publikacji
23.03.2021
Data modyfikacji
08.02.2022