Deklaracja dostępności Oficjalna strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Gmina Baranów Sandomierski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna strona Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogusław Urban.
 • E-mail: boguslaw@baranowsandomierski.pl
 • Telefon: 15811 85 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim
 • Adres: ul. Gen. L. Okulickiego 1; 39-450 Baranów Sandomierski
 • E-mail: urzad@baranowsandomierski.pl
 • Telefon: 15811 85 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny: Urzędu Miasta i Gminy  w Baranowie Sandomierskim ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1  39- 450 Baranów Sandomierskim

 1. Do budynku Urzędu Miasta i Gminy prowadzi 2 wejścia znajdujące się przy
  ul. Rynek  i jedno wejście ewakuacyjne przez podwórko od  strony  ul. Młynowej.
 2. Punkt obsługi klienta znajduje się na parterze budynku.
 3. W budynku nie ma windy.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia biurowe na parterze, za wyjątkiem pom. biurowego nr 3.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 8. Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe.
 9. Na parkingu oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa w uprząż, oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 13. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna
Bogusław Urban
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Sławomir Kaptur
Data wytworzenia
14.07.2024
Data publikacji
25.10.2020
Data modyfikacji
30.03.2021