UCHWAŁA Nr XLIX/342/13
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 6 listopada 2013

roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1m2 powierzchni:

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -16,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/232/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. Przewodniczący Rady Miejskiej inż. Kazimierz Idzik UZASADNIENIE Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) nie ustala wysokości konkretnych stawek podatku od nieruchomości, stąd też Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim ustala wysokość stawek podatkowych, jakie mają być stosowane na obszarze gminy Baranów Sandomierski. Podatek od nieruchomości nie może jednak przekroczyć maksymalnych stawek ustalonych dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania. Górne granice stawek kwotowych określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia. Stawki te ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 15 lipca 2013 roku nastąpił wzrost wskaźnika o 0,9% . Wobec powyższego górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2014 rok wzrosły o w/w wskaźnik (0,9%). W przygotowanej uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok w stosunku do 2013 roku wzrosną średnio o około 0,9 %. W związku z powyższym proponujemy ustalić stawki podatku od nieruchomości na ww. poziomie.

UCHWAŁA Nr XLIX/344/13
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 6 listopada 2013 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013r., poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1q do kwoty 45,00 zł za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2014 roku.

UCHWAŁA Nr XLIX/343/13
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 6 listopada 2013 roku

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi:

1) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
2) grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej i sportu,
3) grunty i budynki zajęte na potrzeby bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego.

§ 2. Zwolnienia zawarte w § 1 nie mają zastosowania w przypadku gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem gruntów pod obiektami: pola golfowe i stoki narciarskie.

§3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/234/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2014 roku.

UCHWAŁA Nr XLIX/345/13
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 6 listopada 2013 roku

w sprawie zwolnień w podatku rolnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku rolnego grunty nie objęte zwolnieniami ustawowymi:

1) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
2) zajęte na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej i sportu.

§ 2. Zwolnienia zawarte w § 1 nie mają zastosowania w przypadku gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2014 roku.

UCHWAŁA Nr L/357/13
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Baranów Sandomierski.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
25.11.2020
Data publikacji
25.11.2020
Data modyfikacji
25.11.2020