Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zajęcia sportowe w Gminie Baranów Sandomierski”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zajęcia sportowe w Gminie Baranów Sandomierski”.

W dniu 02.11.2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wpłynęła oferta złożona przez Gminną Akademię Sportu w Baranowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 39 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju wspólnot lokalnych pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zajęcia sportowe w Gminie Baranów Sandomierski” .

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz na stronie internetowej www.baranowsandomierski.pl w zakładce „dotacje z budżetu gminy”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w punkcie obsługi, drogą elektroniczną na adres e-mailowy b.kielek@baranowsandomierski.pl oraz listownie na adres:

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski

do dnia 19 listopada 2020 roku


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty „Lokalnie i aktywnie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Lokalnie i aktywnie”.

W dniu 11.05.2017 roku do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wpłynęła oferta złożona przez Fundację Fundusz Lokalny SMK Zbydniów na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju wspólnot lokalnych pt. „Lokalnie i aktywnie”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz na stronie internetowej www.baranowsandomierski.pl w zakładce „dotacje z budżetu gminy”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm. ), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w pok. nr 11, drogą elektroniczną  na adres e-mailowy b.kielek@baranowsandomierski.pl oraz listownie na adres:

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
Ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1
39-450 Baranów Sandomierski

do dnia 26 maja 2017 roku


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania

Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na „Wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży- prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2015 roku”  przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy na zadania p.n.:

a) „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawy sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski”

b) „Promocja Gminy”


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy na zadania p.n.:

a) „Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w miejscowości Ślęzaki”

b) „Popularyzacja Nordic Walking na terenie Gminy Baranów Sandomierski”


ZARZĄDZENIE Nr 43/2013

ZARZĄDZENIE Nr 43/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 12 kwietnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz §11  Uchwały Nr XXXIV/240/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
§ 1.

1. Ogłaszam naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych.

2. Treść ogłoszenia o naborze oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o naborze zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy,
3) na stronie internetowej Gminy.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. współpracy ze stowarzyszeniami oraz pracownikowi na stanowisku ds. kultury, sportu i kadr.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  do Zarządzenia Nr 43 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 12.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz §11  Uchwały Nr XXXIV/240/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Baranów Sandomierski do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na 2013 rok. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych     z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

I.   Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorącą udział w danym konkursie ofert,

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
4) posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę
w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.

II.   Zadania Komisji Konkursowych

1) Ocena  merytoryczna  ofert  na realizacje zadań publicznych  złożonych w otwartym  konkursie ofert  z  uwzględnieniem  kryteriów  określonych  w treści  ogłoszenia
o  konkursie.
2) Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami.
3) Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi.

III.  Okres wpisu na listę członków

Członkowie  komisji   konkursowych  powoływani  są  do pracy   w   komisjach   konkursowych   do  końca  roku  2013.

IV. Miejsce i termin złożenia kandydatury:

Zgłoszenie – na załączonym formularzu należy : w kopercie z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych ” złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Baranowie Sandomierskim, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39 – 450 Baranów Sandomierski, pok. 1 w   nieprzekraczalnym   terminie do dnia   22 kwietnia 2013 r. (decyduje data wpływu). Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski pod numerem telefon (015) 811-85- 81 wew. 128


ZARZĄDZENIE Nr 33 /2013

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2013
Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
z dnia 29 marca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Programem współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu
a) ”Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w Ślęzakach”
b) „Popularyzacja sportu wodnego na terenie gminy Baranów Sandomierski”.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, oraz specyfikację warunków otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego ogłoszonego w gminie Baranów Sandomierski stanowią załączniki nr: 1,2 do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy,
3) na stronie internetowej Gminy.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 29.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale  wsparcia finansowego z budżetu gminy.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

Rodzaj zadania:
a) ”Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w Ślęzakach”
b) „Popularyzacja sportu wodnego na terenie gminy Baranów Sandomierski”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
– zadanie 1a) – kwota 8 000 zł; słownie: osiem tysięcy złotych,
– zadanie 1b) – kwota 5 000 zł. słownie: pięć tysięcy złotych.

Zasady przyznania dotacji:
Dotacja może być przyznana tylko na realizację zadania, o którym mowa
w ogłoszeniu konkursu.
Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % całości kosztów zadania.
Dotacja może być przyznana tylko podmiotom określonym w art.11 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

4.   Termin  i warunki realizacji zadania:
Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 30.11.2013 roku.
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zgłoszone do konkursu projekty przedsięwzięć o charakterze publicznym dotyczyć będą zadań  publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Adresatami zadania są mieszkańcy miasta i gminy Baranów Sandomierski.

5. Termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2013 roku do godz. 15.30
w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim pokój nr 5.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2013 roku, o godz. 10.00 w  Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

6.   Termin rozstrzygnięcia konkursu oraz  tryb i kryteria wyboru oferty:
Kryteria oraz tryb wyboru oferty zawarte są w „ Specyfikacji warunków otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego ogłoszonego w gminie Baranów Sandomierski na realizację zadań p.n.
a ) ”Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w Ślęzakach”
b) „Popularyzacja sportu wodnego na terenie gminy Baranów Sandomierski”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  dniu 24.04.2013 roku.

7. Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
– zadanie 1a)  w 2013 roku – 0,00 zł
w 2012 roku – 0,00 zł
– zadanie 1b)   w 2013 roku – 0,00 zł.
w 2012 roku  – 0,00 zł.

8. Warunki zawarcia umowy:
Otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w związku
z dotowanym zadaniem.

9 . Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zastrzega sobie prawo do:
– odwołania konkursu bez podania przyczyn,
– przesunięcie terminu składania ofert,
– zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz wzór oferty, sprawozdania, specyfikacja otwartego konkursu ofert oraz inne wymagane w konkursie dokumenty są dostępne na stronie internetowej  http://www.baranowsandomierski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej gminy Baranów Sandomierski (www.bip.baranowsandomierski.pl ) oraz
w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pok. 10 tel.015/ 811-85-81 wew.128.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 29.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA POŻYTKU PUBLICZNEGO OGŁOSZONEGO W GMINIE BARANÓW SANDOMIERSKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH p.n.:

1. ”Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w Ślęzakach”
2. „Popularyzacja sportu wodnego na terenie gminy Baranów Sandomierski”.

§ 1.
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2.
1. Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:
a          szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b         termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c          kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d         informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł oraz kwalifikacjach kadry realizującej zadanie,
e          informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
f          deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania.

2.      Podmioty przystępując do konkursu zobowiązane są ponadto do złożenia:
aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
potwierdzonej kserokopii statutu lub innego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu,
sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres działalności,
harmonogramu realizacji proponowanego przedsięwzięcia,
oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonego zadania,
oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec oferenta oraz braku zaległości w płatnościach.
3.      W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może wezwać oferenta
do uzupełnienia oferty lub załączników.

§ 3.
Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:
1)     Minimum 10 % kosztów całkowitych przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta nakładami spoza dotacji gminy.
2)     Środki finansowe z dotacji gminy na realizację zadania nie mogą przekroczyć 90 % wszystkich kosztów realizacji przedstawionego w ofercie przedsięwzięcia.
3)     Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy (według wzoru określonego
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku)
w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników.
4)     Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania dopiero z dniem podpisania umowy.
§ 4.
1.      Dotowany oferent jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych itp. o fakcie dofinansowania realizacji zadania z budżetu Gminy Baranów Sandomierski.
2.      Wyłoniony oferent zobowiązany jest do:
a)      wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.
b)      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
c)      dostarczenie na wezwanie Urzędu Miasta i Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków, umów) , celem kontroli właściwego wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
3. Dotacje, nie będą udzielone na:
a)      dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b)      pokrywanie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
c)      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
d)     udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
e)      działalność polityczną i religijną,
f)        remonty,
g)      zadania i zakupy inwestycyjne,
h)      wyjazdy zagraniczne,
i)        podróże służbowe i inne wyjazdy kadry, niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu.
§ 5.
Kryteria jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty:
1)     udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania liczone według wzoru:

Dn
P =   ——–   x  50 pkt
Do

P    – otrzymane punkty.
Dn – najniższy procentowy udział środków publicznych z pośród złożonych ofert.
Do – procentowy udział środków publicznych badanej oferty.

2)     wartość merytoryczna i atrakcyjność zaoferowanego przedsięwzięcia  (w tym ocena przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania) (do 10 pkt),
3)     doświadczenie i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie (do 10 pkt),
4)     rzetelność i realność wykonania harmonogramu proponowanego przedsięwzięcia
(do 5 pkt),
5)     doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
(do 5 pkt),
6)     udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł oraz własny wkład rzeczowy i osobowy zaangażowany w realizację zadania (do 5 pkt).

§ 6.
1. Ofertę sporządzoną na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) i złożyć
w opisanej kopercie z nazwą zadania, którego dotyczy.
2. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 7.
1.   Wnioski konkursowe o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

2. Komisja czynności swoje wykonuje w dwóch etapach:
Etap I – komisja konkursowa:
a)      stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
b)      otwiera koperty z ofertami,
c)      ustala, które z ofert spełniają warunki określone w §2, §3 i w §6
d)     odrzuca oferty nie spełniające warunków określonych w §2, §3 i w §6
Etap II – komisja konkursowa:
a          analizuje merytoryczną zawartość ofert,
b          wybiera najkorzystniejsze oferty zgodnie z kryteriami określonymi w §5,
c          dokonany wybór oferty przedkłada do akceptacji Burmistrza.

§ 8.
1.   Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi na stronie internetowej  http://www.baranowsandomierski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej gminy Baranów Sandomierski (www.bip.baranowsandomierski.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
2.   Umowę z wnioskodawcą o wykonanie zadania publicznego zawrze Burmistrz Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski.
3.   Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie o jego wynikach.
4.   Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski nie przysługuje odwołanie.

§ 9.
Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).


otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

W oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

1. Rodzaj zadania:
Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Baranów Sandomierski .

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Kwota 10 000 zł; słownie: dziesięć tysięcy złotych.

3. Zasady przyznania dotacji:
1) Dotacja może być przyznana tylko na realizację zadania, o którym mowa
w ogłoszeniu konkursu.
2) Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % całości kosztów zadania.
3) Dotacja może być przyznana tylko podmiotom określonym w art.11 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4) Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

4. Termin  i warunki realizacji zadania:
1) Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 20.12.2013 roku.
2) Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3) Zgłoszone do konkursu projekty przedsięwzięć o charakterze publicznym dotyczyć będą zadań  publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4) Adresatami zadania są mieszkańcy miasta i gminy Baranów Sandomierski.

5. Termin składania ofert
1) Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2013 roku do godz. 15.30
w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim pokój nr 5.
2) O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
3) Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2013 roku, o godz. 10.00 w  Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu oraz  tryb i kryteria wyboru oferty:
1) Kryteria oraz tryb wyboru oferty zawarte są w „ Specyfikacji warunków otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego ogłoszonego w gminie Baranów Sandomierski na realizację zadania p.n. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawy sprawności fizycznej, rozwój  umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy Baranów Sandomierski”.
2) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  dniu 24.04.2013 roku.

7. Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
1) w 2013 roku – 0,00 zł
2) w 2012 roku – 0,00 zł

8. Warunki zawarcia umowy:
Otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w związku
z dotowanym zadaniem.

9 . Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania konkursu bez podania przyczyn,
2) przesunięcie terminu składania ofert,
3) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz wzór oferty, sprawozdania, specyfikacja otwartego konkursu ofert oraz inne wymagane w konkursie dokumenty są dostępne na stronie internetowej  http://www.baranowsandomierski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej gminy Baranów Sandomierski (www.bip.baranowsandomierski.pl ) oraz
w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pok. 10 tel.015/ 811-85-81 wew.128.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

W oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010  rok  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25)

1. Rodzaj zadania:
Realizacja zadań z zakresu promocji wolontariatu na terenie gminy Baranów Sandomierski wśród młodzieży uczącej się poprzez szkolenia, wsparcie doradcze i wdrażanie środowiskowych inicjatyw wolontarystycznych .

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Kwota 5 000 zł; słownie: pięć tysięcy złotych.

3. Zasady przyznania dotacji:
1. Dotacja może być przyznana tylko na realizację zadania, o którym mowa
w ogłoszeniu konkursu.
2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % całości kosztów zadania.
3. Dotacja może być przyznana tylko podmiotom określonym w art. 11 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
6. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Baranów Sandomierski.
7. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert nie będą rozpatrywane.

4. Termin  i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 30.11.2013 roku.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3. Zgłoszone do konkursu projekty przedsięwzięć o charakterze publicznym dotyczyć będą zadań  publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 1 – 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Oferent w ramach złożonej oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia na rzecz środowiska młodzieży uczącej się, w wieku 13-25 lat w gminie Baranów Sandomierski następujących przedsięwzięć:
a. promocję wdrażanego projektu;
b. cyklu szkoleń z zakresu planowania, zarządzania i finansowania projektów młodzieżowych oraz pracy w grupie, motywacji, wolontariatu, etc (w zależności od potrzeb);
c. zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej czterech niezależnych od siebie przedsięwzięć angażujących do pracy, wykonywanej na zasadzie wolontariatu, młodzież uczącą się z terenu gminy Baranów Sandomierski w grupach min. 3-5 osobowych;
d. organizację poradnictwa i wsparcia merytorycznego dla grup wolontarystycznych młodzieży.
5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

5. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (nazwę zadania należy wpisać z tekstu ogłoszenia) pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2013 roku do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim pokój nr 5.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
3. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2013 roku, o godz. 10.00 w  Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu oraz  tryb i kryteria wyboru oferty:
1. Kryteria oraz tryb wyboru oferty zawarte są w „ Specyfikacji warunków otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego ogłoszonego w gminie Baranów Sandomierski na realizację zadania p.n. ”Promocja wolontariatu na terenie gminy Baranów Sandomierski wśród młodzieży uczącej się poprzez szkolenia, wsparcie doradcze i wdrażanie środowiskowych inicjatyw wolontarystycznych”.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.04.2013 roku.

7. Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
w 2013 roku – 0 zł
w 2012 roku – 3300,00 zł

8. Warunki zawarcia umowy:
Otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w związku
z dotowanym zadaniem.

9 . Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zastrzega sobie prawo do:
– odwołania konkursu bez podania przyczyn,
– przesunięcie terminu składania ofert,
– zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz wzór oferty, sprawozdania, specyfikacja otwartego konkursu ofert oraz inne wymagane w konkursie dokumenty są dostępne na stronie internetowej  http://www.baranowsandomierski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej gminy Baranów Sandomierski (www.bip.baranowsandomierski.pl ) oraz
w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pok. 10 tel.015/ 811-85-81 wew.128.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy.

W oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty
i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

1. Rodzaj zadania:
Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawy sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy Baranów Sandomierski.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Kwota 5 000 zł; słownie: pięć tysięcy złotych.

3. Zasady przyznania dotacji:
1) Dotacja może być przyznana tylko na realizację zadania, o którym mowa
w ogłoszeniu konkursu.
2) Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % całości kosztów zadania.
3) Dotacja może być przyznana tylko podmiotom określonym w art.11 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4) Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

4. Termin  i warunki realizacji zadania:
1) Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 30.11.2013 roku.
2) Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3) Zgłoszone do konkursu projekty przedsięwzięć o charakterze publicznym dotyczyć będą zadań  publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4) Adresatami zadania są mieszkańcy miasta i gminy Baranów Sandomierski.

5. Termin składania ofert
1) Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2013 roku do godz. 15.30
w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim pokój nr 5.
2) O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
3) Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2013 roku, o godz. 10.00 w  Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu oraz  tryb i kryteria wyboru oferty:
1) Kryteria oraz tryb wyboru oferty zawarte są w „ Specyfikacji warunków otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego ogłoszonego w gminie Baranów Sandomierski na realizację zadania p.n. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawy sprawności fizycznej, rozwój  umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie gminy Baranów Sandomierski”.
2) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  dniu 24.04.2013 roku.

7. Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju:
1) w 2013 roku – 0,00 zł
2) w 2012 roku – 5000,00 zł

8. Warunki zawarcia umowy:
Otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w związku
z dotowanym zadaniem.

9 . Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania konkursu bez podania przyczyn,
2) przesunięcie terminu składania ofert,
3) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz wzór oferty, sprawozdania, specyfikacja otwartego konkursu ofert oraz inne wymagane w konkursie dokumenty są dostępne na stronie internetowej  http://www.baranowsandomierski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej gminy Baranów Sandomierski (www.bip.baranowsandomierski.pl ) oraz
w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, pok. 10 tel.015/ 811-85-81 wew.128.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
24.11.2020
Data publikacji
24.11.2020
Data modyfikacji
24.11.2020