W dniu 29 czerwca 2023 roku, tj. czwartek o godzinie 16:00 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LIX sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za rok 2022.
6. Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za rok 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wotum zaufania;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok;
c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2022;
d) udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
e) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
f) przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2023-2032;
g) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej;
h) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
i) zmiany uchwały nr LIV/451/23 z dnia 15 lutego 2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
j) zmian budżetu na rok 2023;
k) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2023-2034

8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
23.06.2023
Data publikacji
23.06.2023
Data modyfikacji
23.06.2023