Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie letnich wakacji organizuje 21- dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzonych pomiędzy 2007 – 2015 r. (7-15 lat), których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczonych w KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860).

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony: formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka, formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą, oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka  w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS w oraz w drodze powrotnej.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl lub w Oddziale Regionalnym w Rzeszowie i Placówce Terenowej KRUS w Tarnobrzegu. Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w Placówce KRUS w terminie do 31.05.2022 r..

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdem do Centrum Rehabilitacji w dniu rozpoczęcia turnusu i z podróżą powrotną, w dniu zakończenia turnusu.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie od 04.08.2022 r. do 24.08.2022 r. oraz z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju w terminie od 17.07.2022 r. do 06.08.2022 r..

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 851 44 14, 15 851 44 11 lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
27.04.2022
Data publikacji
27.04.2022
Data modyfikacji
27.04.2022