Czym jest stowarzyszenie i jakie daje korzyści?
Motorem działania stowarzyszenia są jego członkowie. Często jest to grupa przyjaciół, którzy postanowili „coś” razem zrobić (np. zorganizować konkurs ), bądź też osoby, którym „coś” przeszkadza i chcą to zmienić. Na początku można prowadzić działalność społeczną jako grupa nieformalna. Jednakże sformalizowanie działalności, znacznie ułatwia prowadzenie pewnych działań.

Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia to:

 • dobrowolność – oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków – nikt nie może nas zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia,
 • samorządność – to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych,
 • trwałość – oznacza, że istnieje ono niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków (pod warunkiem, że będzie ich co najmniej 15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3, jeśli jest to stowarzyszenie zwykłe),
 • niezarobkowy cel – oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków).

W uproszczeniu stowarzyszenia można podzielić na:

 • stowarzyszenia zwykłe,
 • stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • związki stowarzyszeń,
 • kluby sportowe, tzw. stowarzyszenia kultury fizycznej, które działają na podstawie odrębnej ustawy.

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS może:

 • przyjmować darowizny, spadki, zapisy, otrzymywać dotacje, korzystać z ofiarności publicznej,
 • podejmować finansową współpracę z administracją publiczną i biznesem,
 • zawierać umowy na realizację zadań publicznych,
 • prowadzić działalność gospodarczą,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • zrzeszać osoby prawne,
 • powoływać oddziały terenowe,
 • ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe stanowi uproszczoną formę stowarzyszenia. Najważniejszą różnicą jest to, że nie posiada ono osobowości prawnej.

Podstawowe różnice między stowarzyszeniami zarejestrowanymi w KRS i zwykłymi:

 • do założenia stowarzyszenia zarejestrowanego potrzebnych jest co najmniej 15 osób (w stowarzyszeniu zwykłym wystarczą 3 osoby),
 • działalność w oparciu o statut,
 • bardziej złożona struktura organizacyjna,
 • bardziej zawiłe (i płatne) formalności rejestracyjne,
 • osobowość prawna,
 • możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania (nie tylko ze składek członkowskich, ale także np. dotacji), możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

 • powoływać jednostek terenowych,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • zrzeszać osób prawnych,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • przyjmować spadków, darowizn, dotacji,
 • korzystać z ofiarności publicznej, tego rodzaju stowarzyszenie działa tylko ze składek członkowskich.

Kto może założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie może założyć obywatel polski:

 • mający pełną zdolność do czynności prawnych (np. powyżej 18 roku życia, nie ubezwłasnowolniony),
 • nie pozbawiony przez sąd praw publicznych np. prawa wyborczego.

Kto może być członkiem stowarzyszenia?

Członkiem stowarzyszenia może być:

1. obywatel polski:

 • pełnoletni,
 • małoletni w wieku od 16 do 18 lat, przy czym nie mogą stanowić większości w zarządzie stowarzyszenia,
 • małoletni poniżej 16 lat, za zgodą swoich przedstawicieli (rodziców lub opiekunów) jednak bez prawa udziału w głosowaniu:
 • na walnym zgromadzeniu,
 • przy wyborach do władz stowarzyszenia,
 • nie mogą również kandydować do władz stowarzyszenia,

2. cudzoziemcy:

 • mający miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 • nie mający miejsca zamieszkania na terenie Polski pod warunkiem, że statut danego stowarzyszenia dopuszcza taką możliwość.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
24.11.2020
Data publikacji
24.11.2020
Data modyfikacji
24.11.2020