Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwałą Nr VIII/57/19 z dnia 11 czerwca 2019 roku ustanowiła tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Baranów Sandomierski” oraz przyjęła regulamin zasad i trybu nadawania tego tytułu.

Zestawienie osób uhonorowanych przez Radę Miejską w Baranowie Sandomierskim tytułem „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”

Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP

Numer uchwały: X/74/19
Data nadania tytułu: 30.07.2019
Uzasadnienie:
Pan Zbigniew Chmielowiec ukończył Politechnikę Krakowską, gdzie na wydziale Inżynierii Sanitarnej uzyskał tytuł inżyniera środowiska. Po studiach podjął prace w zakładach produkcyjno-budowlanych w Kolbuszowej, a następnie od roku 1990 los związał go z samorządem terytorialnym. Doświadczenie w samorządzie zdobywał pełniąc różne funkcje, m.in. radnego Rady Miejskiej,
a następnie zastępcy i od 1998 burmistrza Miasta i Gminy Kolbuszowa. Po raz pierwszy wystartował
w wyborach do parlamentu krajowego w 2005 roku, kiedy to zdobywając 10 236 głosów, uzyskał mandat poselski na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Tą zaszczytną funkcję sprawuje już nieprzerwanie 14 lat.Pan Poseł Zbigniew Chmielowiec od kilku lat bardzo aktywnie wspiera samorząd Gminy Baranów Sandomierski we wszelkiego rodzaju działaniach społecznych i projektach infrastrukturalnych realizowanych na terenie Gminy. Jego wsparcie oraz pomoc merytoryczna przyczyniły się do pozyskania dużej ilości środków finansowych i umożliwiły realizację wielu ważnych dla rozwoju Gminy Baranów Sandomierski inwestycji, w tym przede wszystkim:

 • poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 872 i 985, w miejscowościach Baranów Sandomierski, Skopanie, Siedleszczany, Suchorzów i Wola Baranowska;
 • poprawy infrastruktury oraz rozwoju oferty kulturalnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski, co zostało osiągnięte w wyniku realizacji projektu polegającego na kompleksowej modernizacji biblioteki oraz sali widowiskowej wraz z zapleczem w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury
  w Baranowie Sandomierskim. Wskazany projekt obejmował również remont zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Ślęzakach;
 • rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, która to inwestycja warta ok. 50 mln zł, jest największą w najnowszej historii Gminy;
 • budowy bardzo ważnej dla mieszkańców Skopania Osiedla, drogi w ciągu ulic Mickiewicza
  i Słowackiego;
 • utworzenia na terenie Gminy 9 otwartych stref aktywności, składających się z placów zabaw
  i siłowni napowietrznych;
 • budowy nowej hali sportowej w Woli Baranowskiej i kompleksowej rewitalizacji hali sportowej
  w Skopaniu;
 • termomodernizacji wielu budynków gminnych.

Pan Poseł Zbigniew Chmielowiec jest wieloletnim członkiem i gorącym orędownikiem idei ochotniczych straży pożarnych. Z tej też racji, w Sejmie obecnej kadencji, pełni funkcję przewodniczącego parlamentarnego zespołu strażaków, który to zespół jest najliczniejszym zrzeszeniem parlamentarzystów w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywnie angażuje się w sprawy ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, wspierając działalność jednostek straży pożarnej zarówno zawodowej jak i ochotniczej. Pan Poseł czynnie pomaga jednostkom OSP z terenu Gminy
w zakresie zakupu nowego sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków oraz modernizacji remiz. Odegrał również kluczową rolę w staraniach zmierzających do pozyskania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Baranowskiej nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki SCANIA, będącego obecnie jednym z najnowocześniejszych samochodów pożarniczych w Polsce.

Pan Poseł angażuje się w sprawy związane z rozwojem sportu. Dzięki jego wsparciu kluby sportowe z terenu Gminy otrzymały środki finansowe w ramach programu „KLUB”, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pozyskane zostały również środki z programu „Umiem pływać”, w ramach którego dzieci z klas I-III, ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy, mogły bezpłatnie uczyć się pływać. Dzięki wsparciu Pana Posła pozyskano również środki na kompleksową modernizację stadionu KS Wisan w Skopaniu.

Pan Zbigniew Chmielowiec czynnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym Gminy. Wspiera liczne projekty i inicjatywy kulturalne podejmowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim, który to w celu ich realizacji zabiega o środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Pan Poseł szczególnie mocno wspiera działania skierowane dla seniorów z naszej Gminy, efektem czego jest rok roczna realizacja na terenie Gminy, bardzo cenionych przez seniorów, projektów ASOS – aktywizacji społecznej osób starszych, finansowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. W ramach tych projektów, realizowanych przez Stowarzyszenie Tor Rozwoju, zaprosił jego uczestników do zwiedzenia Sejmu. Spotkanie to było świetną okazją do zobaczenia wielu ciekawych miejsc w Sejmie, często niedostępnych dla zwiedzających oraz rozmowy o bieżących sprawach, nurtujących mieszkańców Gminy. Pan Poseł Zbigniew Chmielowiec uczestniczył również w inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim. Jego wrażliwość na problemy
i potrzeby drugiej osoby powoduje, że bardzo mocno wspiera szpital w Nowej Dębie,
z którego licznie korzystają mieszkańcy naszej Gminy. To dzięki jego wsparciu oddano
w tym roku do użytku nowoczesny oddział intensywnej opieki medycznej w tym szpitalu.

Pan Poseł wspiera i pośredniczy we współpracy Gminy Baranów Sandomierski
z różnymi instytucjami, takimi jak: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Narodowy
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i wiele innych. Dzięki czemu możliwa była realizacja wielu cennych działań i inicjatyw.

Mimo, że nie jest mieszkańcem Gminy Baranów Sandomierski, to jednak jest bardzo mocno związany z naszym terenem. Stara się odpowiadać na wszelkie zaproszenia i uczestniczyć w różnego rodzaju uroczystościach i spotkaniach odbywających się na terenie Gminy. Pan Zbigniew Chmielowiec wspiera i mocno angażuje się w różne przedsięwzięcia i inicjatywy realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Stara się też wspierać Koła Gospodyń Wiejskich w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie ich działalności statutowej.

Działalność Pana Posła Zbigniewa Chmielowca ukazuje jego wielkie zaangażowanie, życzliwość i nieocenioną pomoc jaką udziela, tak samorządowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, jak i organizacjom oraz stowarzyszeniom mieszkańców działającym na jej terenie. Wszelkie jego działania prowadzą do systematycznego rozwoju Gminy i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Jest człowiekiem współpracy, wielkiej kultury politycznej, świetnie rozumiejącym problemy i potrzeby innych ludzi. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że uhonorowanie Pana Posła Zbigniewa Chmielowca tytułem „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”, jest w pełni uzasadnione.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
24.10.2020
Data publikacji
24.10.2020
Data modyfikacji
25.03.2021