Powiat Tarnobrzeski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie tarnobrzeskim” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Okres realizacji projektu:  09.05.2022 – 31.12.2023

Obszar realizacji projektu: Powiat Tarnobrzeski

Grupa docelowa: osoby starsze/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym dzieci do 16 r. ż., które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia z związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 300 mieszkańców Powiatu Tarnobrzeskiego – osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia z związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, poprzez umożliwienie im bezpłatnego skorzystania ze sprzętu i urządzeń do rehabilitacji i pielęgnacji w warunkach domowych.

Formy wsparcia w ramach projektu:

  • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
    i wspomagającego dla dzieci oraz osób dorosłych,
  • Bezpłatny transport do i z miejsca zamieszkania (sprzęt wielkogabarytowy),
  • Usługa montażu oraz instruktaż z obsługi wypożyczonego sprzętu,

Rekrutacja:

Informujemy, że rekrutacja do projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie tarnobrzeskim” prowadzona jest od dnia 01.06.2022 roku w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

1 Maja 4 pok. 26 i 28

39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 13 40

adres e-mail: pcprtarnobrzeg@wp.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
29.08.2022
Data publikacji
29.08.2022
Data modyfikacji
29.08.2022