W dniu 27 stycznia 2022 roku, tj. czwartek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, w trybie bezprzetargowym;
b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Durdy, w trybie bezprzetargowy;
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Knapy, w trybie bezprzetargowym;
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Suchorzów, w trybie bezprzetargowym;
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadań publicznych w 2022 i 2023 roku;
f) udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
g) zmiany uchwały nr XXXVIII/316/21 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim;
h) regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski;
i) zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/187/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
z dnia 19 sierpnia 2020r., zmienioną Uchwałą Nr XXV/201/20 Rady Miejskiej
w Baranowie Sandomierskim z dnia 15 września 2020r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia z opłaty, ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty
dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz stawki za pojemniki i worek o określonej pojemności;
j) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2022;
– odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski,
– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
– odczytanie opinii i wniosków Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania
i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim,
– odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
w sprawie opinii Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim,
– dyskusja,
– głosowanie nad projektem uchwały;
k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034;
l) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Siedleszczany;
m) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy.
6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
7. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad sesji.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
13.01.2022
Data publikacji
13.01.2022
Data modyfikacji
17.01.2022