W dniu 9 grudnia 2021 roku, tj. czwartek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;
 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2022;
 • przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranów Sandomierski na lata 2022 – 2026;
 • ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baranów Sandomierski;
 • uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na 2022 rok;
 • uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na 2022 rok;
 • zmiany uchwały nr XXXVI/289/21 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 26 października 2021 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kaczaki;
 • zmian budżetu na 2021 rok;
 • zmian w uchwale Nr XXIX/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034
 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
03.12.2021
Data publikacji
03.12.2021
Data modyfikacji
03.12.2021