W dniu 9 sierpnia 2023 roku, tj. środa o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się LXI sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyznania dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Baranów Sandomierski;
b) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy;
c) zmian budżetu na rok 2023;
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2023-2034;
e) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Skopanie w Gminie Baranów Sandomierski;
5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
6. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
07.08.2023
Data publikacji
07.08.2023
Data modyfikacji
07.08.2023