W dniu 19 lipca 2023 roku, tj. środa o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/218/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 listopada 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr LII/428/22 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków do nieruchomości.

b) w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski.

c) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ,,Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Skopaniu”.

d) w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Marka Ostapko o podjęcie kroków prawnych
i finansowych zmierzających do utworzenia w gminie Baranów Sandomierski filii wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

5.Wolne wnioski i zapytania radnych.

6.Zakończenie obrad sesji.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
19.07.2023
Data publikacji
19.07.2023
Data modyfikacji
19.07.2023