W dniu 29 czerwca 2021 roku, tj. wtorek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie wykonania pomnika Orła Piastowskiego w Baranowie Sandomierskim
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za rok 2020
 7. Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wotum zaufania;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;
  • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2020;
  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, na nieruchomości stanowiące własność osoby prywatnej;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej
   w miejscowości Knapy;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej
   w miejscowości Dąbrowica;
  • utworzenia Spółdzielni Socjalnej w ramach wsparcia finansowego projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” ;
  • wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia zobowiązania wekslowego przez Gminę Baranów Sandomierski wsparcia przyznanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Rzeszowie, w ramach  projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” dla tworzonej przez Gminę Baranów Sandomierski i Koło Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach Spółdzielni Socjalnej „Wiejska Pyza” z siedzibą w Ślęzakach;
  • dopłaty do usług wodnokanalizacyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim;
  • zmian budżetu na 2021 rok;
  • zmian w uchwale Nr XXIX/235/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2021-2034
 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
28.06.2021
Data publikacji
28.06.2021
Data modyfikacji
28.06.2021