W dniu 29 grudnia 2022 roku, tj. czwartek o godzinie 16:00 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na 2023 rok;
  b)uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na 2023 rok;
  c) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego w 2023 roku;
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadań publicznych w 2023 roku;
  e)udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
  f)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023;
  g) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025;
  h)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baranów Sandomierski;
  i) określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Baranów Sandomierski oraz jej jednostkom podległym;
  j)zmiany Uchwały Nr XXVII/218/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków do nieruchomości;
  k) zmian budżetu na rok 2022;
  l) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2022-2034;
  m) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
  n) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2023;
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
   i Gminy Baranów Sandomierski,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  • odczytanie opinii i wniosków Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim,
  • odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w sprawie opinii Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad projektem uchwały;

o) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034;

 1. Podjęcie stanowiska w sprawie uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej.
 2. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
16.12.2022
Data publikacji
16.12.2022
Data modyfikacji
28.12.2022