W dniu 24 listopada 2022 roku, tj. czwartek o godzinie 16:00 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LI  sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Proponowana tematyka obrad:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
b) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023;
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Baranów Sandomierski;
d) przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok;
e) zmiany uchwały Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 16 czerwca 2020r., w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;
f) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Durdy;
g) wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Dąbrowica;
h) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, na nieruchomości stanowiące własność osoby prywatnej;
i) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
j) nadania nazwy ulicy w miejscowości Baranów Sandomierski;
k) rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;
l) zmian w budżecie na rok 2022;
m) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów Sandomierski na lata 2022-2034;
n) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2023 roku;
o) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy.

6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
7. Zakończenie obrad sesji.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
18.11.2022
Data publikacji
18.11.2022
Data modyfikacji
18.11.2022