W dniu 25 sierpnia 2022 roku, tj. czwartek o godzinie 16:00 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się L nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XL/327/22 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze;
c) zmiany uchwały nr XXIII/180/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;
d) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Knapy;
e) wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowościach: Dąbrowica, Siedleszczany, Suchorzów i Durdy;
f) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Skopanie;
g) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Suchorzów;
h) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Knapy;
i) nadania nazw ulicy w miejscowości Baranów Sandomierski;
j) nadania nazw ulicy w miejscowości Marki;
k) zmian w budżecie na rok 2022;
l) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów Sandomierski na lata 2022-2034.

6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
7. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
14.10.2022
Data publikacji
14.10.2022
Data modyfikacji
14.10.2022