W dniu 26 października 2021 roku, tj. wtorek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się XXXVI sesjia Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową z miejscowością Dąbrowica”;
 • uchylenia w części uchwały nr XXXIII/261/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, na rzecz obecnych najemców w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem;
 • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej;
 • zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg;
 • nadania nazw ulicom w miejscowości Kaczaki;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, dla terenu położonego w obrębie miejscowości Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie i Suchorzów – ETAP III;
 • przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Kaczaki;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego w 2022 roku;
 • upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy;
 • zmian budżetu na rok 2021;
 • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr XXIX/229/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego w 2021 roku.
 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
22.10.2021
Data publikacji
22.10.2021
Data modyfikacji
22.10.2021