W dniu 29 stycznia 2024 roku, tj. PONIEDZIAŁEK o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LXVIII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) komunalizacji mienia Skarbu Państwa;

b) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Suchorzów;

c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr LXIV/523/23 z dnia 2 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego w 2024 roku;

d) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr LXIV/525/23 z dnia 2 listopada 2023 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego w 2024 roku;

e) zmiany Uchwały Nr LXI/ 499 /23 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 09 sierpnia 2023 roku w sprawie przyznania dotacji celowej
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Baranów Sandomierski;

f) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Baranów Sandomierski;

g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych;

h) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2024;

 •  odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
  i Gminy Baranów Sandomierski,
 •   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • odczytanie opinii i wniosków Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim,
 • odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
  w sprawie opinii Komisji ds. Budżetu, Promocji, Planowania i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim,
 • dyskusja,
 • głosowanie nad projektem uchwały.

o) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034;

 

 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Zakończenie obrad sesji.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
17.01.2024
Data publikacji
17.01.2024
Data modyfikacji
23.01.2024