W dniu 14 grudnia 2023 roku, tj. CZWARTEK o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LXVI sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Proponowana tematyka obrad:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”;

b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024;

c) uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na 2024 rok;

d) uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na 2023 rok;

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego w 2023 roku;

f) zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;

g) ustalenia ceny nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu;

h) zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;

i) zmian budżetu na rok 2023.

5. Wolne wnioski i zapytania radnych.

6. Zakończenie obrad sesji.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
14.12.2023
Data publikacji
14.12.2023
Data modyfikacji
14.12.2023