W dniu 23 listopada 2023 roku, tj. CZWARTEK o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LXV sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Proponowana tematyka obrad:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok;

b) przyjęcia programu osłonowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

d) powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych Gminy Baranów Sandomierski;

e) zmiany Uchwały Nr LXIV/520/23 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 2 listopada 2023 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/362/22 Rady Miejskiej
w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Baranowie Sandomierskim” oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski;

f) zmieniająca Uchwałę Nr XI/93/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr XII/101/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;

g) zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/237/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/314/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Dąbrowica,
w trybie bezprzetargowym;

i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Knapy, w trybie bezprzetargowym;

j) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Skopanie;

k) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Wola Baranowska;

l) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, na nieruchomość stanowiącą własność osoby prywatnej;

m) przyznania dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Baranów Sandomierski;

n) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

o) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024;

p) zwolnień w podatku od nieruchomości;

q) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Baranów Sandomierski;

r) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr LII/422/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadań publicznych w 2023 roku;

s) zmian budżetu na rok 2023;

t) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2023-2034.

5.Wolne wnioski i zapytania radnych.

6.Zakończenie obrad sesji.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
20.11.2023
Data publikacji
20.11.2023
Data modyfikacji
20.11.2023