W dniu 26 stycznia 2023 roku, tj. czwartek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5. zmiany uchwały nr XVI/116/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą nr XVII/138/08 z dnia
  8 kwietnia 2008 roku;
 6. zmieniająca uchwałę Nr IV/23/18 z dnia 27 grudnia  2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
  w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 7. zmieniająca uchwałę Nr IV/22/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023;
 8. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej
  w miejscowości Dąbrowica;
 10. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
 11. przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok;
 12. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
 13. zmian budżetu na rok 2023;
 14. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2023-2034.
 15. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 16. Zakończenie obrad sesji.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
25.01.2023
Data publikacji
25.01.2023
Data modyfikacji
25.01.2023