Rok 2020, choć był trudnym rokiem ze względu na pandemię, nie zatrzymał GminyBaranówSandomierski dążącej do finalizacji rozpoczętych inwestycji.  Zadania te przyczyniły się m.in.  do poprawy jakości życia mieszkańców, czy poprawy infrastruktury Gminy Baranów Sandomierski. Warto wspomnieć, że Gmina Baranów Sandomierski w roku 2020 zaplanowała na inwestycje kwotę ponad 30 mln złotych.  

Zdecydowanie jedną z największych inwestycji w 2020 roku była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim. Zadanie p.n.„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg” realizowane jest od jesieni 2018 r., w ramach zadania powstaje blisko 55 km nowej sieci,
a 5 km zostało poddanych modernizacji. Przypomnijmy, że zadanie ze względu na ogrom prac podzielone było na pięć części, większość z nich jest już zrealizowane, prace w ramach ostatniej części również dobiegają końca. Koszty tej inwestycji sięgają blisko 50 mln zł. z czego prawie 29 mln zł. pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i  jest to rekordowe dofinansowanie jakie udało się pozyskać Samorządowi Gminy Baranów Sandomierski. W tym roku dokonano odbiorów końcowych oczyszczalni ściekóww Baranowie Sandomierskim. W ramach zadania przeprowadzono montaż instalacji fotowoltaicznejcelem wspomagania zasilania oczyszczalni ścieków i generowania oszczędności. Przeprowadzana inwestycja, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, jak również zwiększy sprawność i niezawodność oczyszczalni. Ponadto oczyszczalnia została wyposażona w nowoczesne urządzenia. Utworzono drogi dojazdowe, chodniki oraz nowe place wyposażone w oświetlenie led, które pobiera znacznie mniej energii.

Wraz z odchodzącym 2020 rokiem dobiegały końca prace inwestycyjne rozpoczęte w ubiegłym rokuzwiązane z infrastrukturą kulturalną w naszej Gminie. W 2019 roku wybudowano trybunę
na stadionie Wisanu w Skopaniu a w tym roku zmodernizowano i dobudowano halę sportową
dla miłośników sportu. Warto podkreślić, że całkowita wartość inwestycji to ponad
3 654 119,00 złotych, z czego blisko 1 730 000,00 złotych to środki zewnętrzne. W ramach zadaniawykonano prace związane z rozbudową części południowej budynku, gdzie powstały nowe
pomieszczenia: siłownia, sala fitness i centrum fizjoterapii. Jednocześnie prowadzono prace
termomodernizacyjne na istniejącej części budynku. Wyremontowano pomieszczenia hali,
przebudowano wschodnią ścianę frontową oraz instalację elektryczną i piorunochronną.
Wyposażono pomieszczenia siłowni w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń. Wszyscy z nadzieją patrzą
w przyszłość i liczą, że nadchodzący nowy rok pozwoli w pełni cieszyć się nową infrastrukturą.

Wśród funduszy inwestycyjnych znalazły się również środki dla zdecydowanie najodważniejszych mieszkańców naszej Gminy, mowa tu o strażakach, w tym roku remizy w Dąbrowicy, Dymitrowie Małym, Kaczakach i w Siedleszczanach zyskały nowe oblicza. Jedną z większych inwestycji była modernizacja i rozbudowa budynku w Dąbrowicy rozpoczęta jeszcze w 2019 roku. Gmina na tę  inwestycję pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  
w kwocie 79 479, 00 zł. Obiekt będzie teraz pełnił nie tylko funkcję remizy OSP, przyczyni się do
spotkańkulturalnych, prowadzenia licznych inicjatyw lokalnych jako dom ludowy, a także będzie sprzyjał rozwijaniu pasji do czytania, ponieważ w to miejsce przeniesiona zostanie biblioteka z obecnego tzw. budynku ,,grn’’. Na wyposażenie biblioteki uzyskano dofinasowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 55 000, 00 zł. Wartość całej inwestycji to blisko 1,3 mln złotych z czego oprócz pozyskanego dofinansowania dużą część stanowią własne środki Gminy. Wielofunkcyjny budynek cieszy oko i zdecydowanie jest wizytówką miejscowości. Mieszkańcy Siedleszczan i Dymitrowa Małego również mają się czym pochwalić, ich remizy wręcz zdobią miejscowości. Remiza w Siedleszczanach zyskała nową elewację. Głównym celem inwestycji byłapoprawa efektywności energetycznej budynku, która pozwoli na uzyskanie niższych kosztów związanych z ogrzewaniem zimą lub chłodzeniem latem dzięki wykonanemu ociepleniu stropu, ścian zewnętrznych czy wymianie drzwi. Przy okazji wykonanych prac budynek stał się nie tylko bardziej energooszczędny ale zyskał również nowy wygląd, min. odnowione zostały tynki, pomalowano dach, zamontowano nowe, automatyczne bramy garażowe, wyremontowano balkon czy schody zewnętrzne.  Wartość całej inwestycji szacuje się na 185 538,00 złotych, kwota w wysokości 113 038 złotych do środki pochodzące z budżetu Gminy, natomiast pozostała część 72 500,00 złotych to środki jakie
udało się pozyskać druhom z OSP Siedleszczany min. z Powiatu Tarnobrzeskiego oraz z Komendy Głównej PSP. Inwestycja w Dymitrowie Małym została zakończona wraz z końcem listopada, prace dotyczącetermoizolacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dymitrowie Małym, polegały na wykonaniu docieplenia ścian budynku. Następnie ściany tak jak w przypadku Siedleszczan zyskały nowy kolor oraz zamontowano nowe oświetlenie zewnętrzne. Wymieniono bramy garażowe, na nowoczesne, automatyczne oraz drzwi wejściowe do budynku, wykonano również podjazd dla niepełnosprawnych. Ta inwestycja to koszt 37 700,00 zł.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczakach podpisała umowę z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników na realizację zadania w ramach, któregopoprzez pozyskanie dotacji, dzięki wsparciu posła ZbigniewaChmielowca jednostka otrzymała możliwość wyremontowania strażnicy. Wykonano prace remontowe na budynku remizyoraz budynkach gospodarczych. Został odnowiony dach remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczakach poprzez pomalowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. Miejscowo uzupełniono tynki zewnętrzne wraz z ich pomalowaniem. Odnowiono również drewnianą stolarka okienną i zużyte drewniane elementy konstrukcyjne dachu wieży. Dzięki tym pracom estetyka całego budynku znacznie się poprawiła.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców biorących udział w ruchu drogowym zmodernizowanodrogi w miejscowości Knapy, Suchorzów i Durdy. Nową nawierzchnię asfaltową zyskała ul. Akacjowa
w Knapach i ul. Górka w Suchorzowie. W ramach zadania wykonano przeszło 400 mb dróg o nawierzchni asfaltowej, za kwotę 56 449,62 zł brutto. Była to inwestycja w ramach budżetu gminy i wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Modernizacji poddano również drogę w miejscowości Durdy, prace polegały na wyprofilowaniu drogi i położeniu warstwy kamienia. Nowa nawierzchnia o szerokości 3,5 m ciągnie się na odcinku 410 mb. Koszt inwestycji szacuje się na 36 353,63 zł, Fundusz Sołecki przeznaczył 23 000 zł, natomiast pozostałe 13 353,63 zł pochodzi z budżetu Gminy. Nowa nawierzchnia z pewnością zwiększa komfort jazdy ale także wpływa na bezpieczeństwopodróżujących co jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem drogowych inwestycji w naszej gminie. Warto również wspomnieć, że w ubirgłym tygodniu została podpisana umowa na opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej kolejnej inwestycji drogowej planowanej na 2021 rok
w miejscowości Skopanie w ramach której przebudowany zostanie istniejący odcinek na
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz powstanie nowa droga łącząca drogi wojewódzkie.

Oprócz modernizacji dróg gminnych trwały prace przy drogach powiatowych takich jak droga  biegnąca przez Ślęzaki, która zyskała nową nawierzchnię asfaltową na łącznym odcinku 581 metróworaz chodnik na długości blisko 340 metrów. Zadanie realizowane było przez Powiat Tarnobrzeskiza kwotę  blisko 345 tys. złotych. W związku z tym że droga leży na terenie Gminy Baranów
Sandomierski, jak co roku samorząd Gminy partycypował w kosztach inwestycji zarówno przy
drogach wojewódzkich jak i powiatowych. Realizacja powyższego zadania w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, korzystających z drogi. Skorzystają na tym zarówno zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego jak i piesi.  Do tegorocznych inwestycji  realizowanych przez powiat, możemy również zaliczyć m.in: przebudowę mostu w Ślęzakach, gdzie w ramach zadania dokonano wymiany konstrukcji mostu z żelbetowej na przepust o stalowej
konstrukcji z blachy falistej, wymieniono  nawierzchnię  jezdni, wybudowano chodnik , zamontowano
nowe bariery.   Zadanie zrealizowano z udziałem środków rezerwy subwencji ogólnej. Wartość  zadania:
350 383.70 zł, w tym dotacja – 155 692.00 zł.Dokonano także budowy chodnika w Kaczakach o długości 419 m.  Dzięki  inwestycjom realizowanym przez powiat tarnobrzeski w Gminie Baranów Sandomierski przebudowano: 0,581 km dróg oraz wybudowano: 755 metrów chodnika. Wydatkowano ogółem: 898 835 zł, w tym środki FDS 267 514,00 zł, środki rezerwy subwencji og.: 155 692,00 zł.Wszystkie te inwestycje realizowane są przy udziale środków z budżetu Gminy w łącznej wysokości 100 000,00 zł.
Rok 2020 był czasem na dbanie o wizytówkę naszej Gminy, czyli o rynek
w Baranowie Sandomierskim. Inwestycja na baranowskim rynku została podzielona na dwa etapy.
Pierwszy z nich został zakończony w listopadzie 2019 roku. Polegał na przebudowie ulicy Langiewicza na długości 234 mb. Prace swoim zakresem obejmowały m.in. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę skrzyżowania z ul. Fabryczną, skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Mickiewicza oraz przebudowę chodnika. W ramach wykonywanych prac wyremontowana została także ul. Młynowa na długości 94 mb. Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa, przebudowane skrzyżowanie z ul. Zamkową, skrzyżowanie z drogą wewnętrzną gminną oraz chodnik. Trwające na jesieni tego roku prace były kontynuacją rozpoczętych działań z 2019 roku. W ramach drugiego etapu  projektu pn.
„Przebudowa sieci dróg układu komunikacyjnego centrum Miasta Baranów Sandomierski”
przebudowano ul. Rynek oraz skrzyżowania z ul. Fabryczną. Zrealizowano  także przebudowę
skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Na baranowskim rynku przebudowano chodnik i zjazdy. W ramach wykonywanych prac zyskano nowe miejsca parkingowe oraz nowoczesne oświetlenie.
Nowością jest utworzony fragment ścieżki rowerowej wydzielonej z ulicy, dzięki której zwiększy się
bezpieczeństwo rowerzystów. Rozpoczęły się również prace nad pomnikiem Orła Piastowskiego
na rynku wraz z tablicą pamiątkową, wykonaną z brązu. Całość nawiąże do ważnej dla BaranowaSandomierskiego daty nadania praw miejskich przez Króla Kazimierza Wielkiego. Zadanie nosi nazwę: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli Baranowskiej oraz Baranowie Sandomierskim”. Realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,a jego zakończenie planowane jest na pierwszy kwartał  2021 roku.
W ubiegłych latach udało się wybudować ponad 2,5 km ścieżki pieszo rowerowej,w 2020 roku  powstało kolejnych 601 metrów. Etap strefy ruchu rowerzystów i pieszych biegnie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Zachodnią w Woli Baranowskiej w kierunku miejscowości Knapy. W kolejnych latach, powstaną kolejne odcinki  tej ścieżki, która poprowadzi
do końca zabudowań w miejscowości Knapy. Na ten cel przygotowana jest już odpowiednia
dokumentacja projektowa.  Dzięki prowadzanym inwestycjom, Gmina zachęca do aktywnej turystyki
zarówno mieszkańców, jak i turystów, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo rowerzystów naspecjalnieprzystosowanych trasach.

Ponadto Gmina przeprowadziła szereg mniejszych inwestycji tj. konserwacja urządzeń melioracyjnych, która była niezbędna, do zapewnienia niezawodność ich działania.
Wykonane prace w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy nadmiaru spływu wód opadowych.|W tym roku trwały prace w Baranowie Sandomierskim związane z  konserwacją rowu Nr-5 wraz z dopływem, o łącznej długości 1830 mb oraz w Ślęzakach na rowie „Łuczek”. Wykonano tam prace konserwacyjne na długości 900 mb wraz z oczyszczeniem przepustu drogowego.
Prace obejmowały koszenie skarp oraz likwidacji roślin korzeniących się w dnie rowów.
Wykonano również odmulenie cieków i oczyszczenie z namułu przepustów rurowych. Wartość całkowita wyniosła 24 188,54 zł, z czego ponad 50 % środków zostało dofinansowane z Gminnej Spółki Wodnej w Baranowie Sandomierskim. W miejscowości Skopanie prace związane z konserwacją rowu Nr-13 ‘’Fabryczny’’ oraz konserwacjirowu Nr-1 „Suchorzowski’’ łącznie na długości 2170m to koszt 19 824,94 zł. Z czego ponad 50 % środków również zostało dofinansowane z Gminnej Spółki Wodnej W Baranowie Sandomierskim.

To był trudny rok dla nas wszystkich, pandemia stawiała przed nami szereg przeciwności, które również miały wpływ na realizację podjętych przedsięwzięć jednak mimo wszystko patrzymy z nadzieją na 2021 rok.Wierzymy, że pozwoli on na finalizację już rozpoczętych projektów i otworzy szereg możliwości dążenia do rozwoju naszej Gminy. Mamynadzieję, że inwestycje zrealizowane w 2020 roku ułatwiły życie mieszkańcom i będą cieszyć jeszcze przez długi czas.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
05.01.2021
Data publikacji
05.01.2021
Data modyfikacji
22.03.2021