STOK NIECZYNNY

Numer kontaktowy do stacji narciarskiej Siedleszczany-Ski: 666-496-502


CENNIK KORZYSTANIA Z WYCIĄGU NARCIARSKIEGO W SIEDLESZCZANACH

Osoby indywidualne
Cennik za wyciąg orczykowy – 1 wyjazd (dla 1 osoby)

Lp. Dni tygodnia Cena za jeden wyjazd

1

pn. – pt.

1,50 zł

2

sobota – niedziela i święta

2,00 zł

Korzystanie z wyciągów narciarskich następuje wyłącznie na podstawie kart magnetycznych zakupionych w kasie Ośrodka.

Kaucja zwrotna za kartę magnetyczną – 10 zł.


SPOSÓB STOSOWANIA ULG ZA KORZYSTANIE Z WYCIĄGU NARCIARSKIEGO W SIEDLESZCZANACH

Grupy zorganizowane dziecięce do 15 lat (powyżej 12 osób)*
Cennik za wyciąg orczykowy – 1 wyjazd (dla 1 osoby)

Lp. Dni tygodnia Cena za jeden wyjazd

1

pn. – pt.

1,00 zł

2

sobota – niedziela i święta

2,00 zł

*Grupy zorganizowane wyłącznie z opiekunem.

Korzystanie z wyciągów narciarskich następuje wyłącznie na podstawie kart magnetycznych zakupionych w kasie Ośrodka.

Kaucja zwrotna za kartę magnetyczną – 10 zł.


Cennik wypożyczalni sprzętu narciarskiego

SPRZĘT CENA ZA PIERWSZĄ GODZINE CENA ZA KOLEJNĄ GODZINE CAŁY DZIEŃ
NARTY 10 5 30
NARTY KOMPLET (NARTY , BUTY , KIJE) 15 5 40
BUTY 5 3 15
DESKA SNOWBOARD 10 5 30
BUTY SNOWBOARD 5 3 15
SNOWBOARD KOMPLET 15 5 40
KIJE 5 2 10
KASK 5 2 10

SZKÓŁKA NARCIARSKA

  • 1 osoba – 70 zł/h
  • 2 osoba – 120 zł/h
  • 3 osoba – 140 zł/h
  • 4 osoba – 160 zł/h
  • 5 osoba – 180 zł/h
  • Grupy zorganizowane – 200 zł  (od 6 osób wzwyż). Grupy maksymalnie 12 – osobowe

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOKU NARCIARSKIEGO W SIEDLESZCZANACH

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2017
Burmistrza Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski
z dnia 02 stycznia 2017 r.

I. OGÓLNE ZASADY PRZEBYWANIA NA STOKU

1. Właścicielem terenu „Stok Narciarski Siedleszczany”, zwanym dalej Ośrodkiem, jest Gmina Baranów Sandomierski.

2. Przebywający na terenie Ośrodka winni zwracać uwagę na śliskość terenu (śnieg jest śliski !!!) Informujemy, że narciarstwo i snowboarding są sportami kontuzjogennymi a śnieg, po którym porusza się osoba stwarza możliwość nie kontrolowanego poślizgu co może być przyczyną upadków i spowodowanych nimi nieprzewidywalnych następstw, za które Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

Wszystkim naszym klientom, zalecamy używanie kasków, natomiast dzieci do lat 15 mają obowiązek korzystania z kasku podczas zjazdu trasami narciarskimi.

3. Wstęp na teren Ośrodka, w tym zakup biletu na wyciągi narciarskie, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Ośrodek po naśnieżeniu i przygotowaniu tras czynny jest 7 dni w tygodniu od godz. 9:00-20:00.

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, stosowania się do poleceń pracowników obsługi Ośrodka jak również do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.

6. Stok przeznaczony jest do zjazdów narciarskich i snowboardowych. Niniejszy Regulamin określa zasady, jakie powinny być przestrzegane przez osoby korzystające z Ośrodka w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie Ośrodka.

7.  Osoby do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Ośrodka jedynie pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność. Wymóg ten dotyczy również grup zorganizowanych, w których znajdują się również takie osoby (do 12 roku życia).

8. Grupy zorganizowane (powyżej 10 osób) winny korzystać z Ośrodka wyłącznie
z opiekunem.

9. Opiekunem grupy, o której mowa w ust. 7 i 8, musi być osoba pełnoletnia.

10. W przypadku grup zorganizowanych, wśród których znajdują się osoby nie potrafiące jeździć na nartach lub snowboardach, grupie tej winna towarzyszyć osoba posiadająca uprawnienia instruktora narciarskiego.

11. Wszelkie zwierzęta domowe mogą być prowadzane jedynie na smyczy. Psy dodatkowo powinny mieć założony kaganiec. Właściciel / opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do posprzątania ewentualnych odchodów pozostawionych przez zwierzę na terenie Ośrodka.

12. Zakazane jest korzystanie z wyciągów narciarskich jak również zjazdów pod wpływem alkoholu czy też  substancji odurzających.

13. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania osób przebywających na terenie Ośrodka.

14. Za egzekwowanie postanowień niniejszego Regulaminu odpowiedzialni są pracownicy obsługi Ośrodka. W przypadku trudności w ich egzekwowaniu pracownicy ci wzywają odpowiednie służby porządkowe (policja).

15. Zastrzega się możliwość ograniczenia dostępności do wyciągów narciarskich
w przypadku korzystania z wyciągu przez grupy zorganizowane.

 

II. OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TRASACH ZJAZDOWYCH

1. W dalszej części Regulaminu postanowienia zapisane pod pojęciem „narciarz” dotyczą zarówno narciarzy, jak też snowboardzistów.

2. Na terenie Ośrodka znajdują się 2 trasy zjazdowe:

a) trasa narciarska (trasa wzdłuż wyciągu orczykowego dłuższego – 370 m),

b) trasa narciarska mała (dla dzieci) oraz osób uczących się jeździć na nartach lub desce snowboardowej tzw. „Ośla łączka” – ok. 100 m.

3. Korzystanie z wyciągów narciarskich może być realizowane jedynie na podstawie kart magnetycznych, które można nabyć wyłącznie w kasie Ośrodka, za opłatą kaucji zwrotnej w wysokości 10 zł. Po zakończeniu zjazdu narciarz zobowiązany jest zwrócić kartę magnetyczną. W Przypadku braku zwrotu karty magnetycznej , kaucja zostaje zatrzymana.

4. Posiadacz karty magnetycznej ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie karty magnetycznej, z zastrzeżeniem ust. 3.

5. Ośrodek nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane przejazdy oraz za uszkodzone karty magnetyczne.

6. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych osób.

7. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz warunków atmosferycznych.

8. Narciarz zjeżdżający z góry, dysponujący większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed nim.

9. Wyprzedzać można zarówno po stronie prawej i lewej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.

10. Narciarz zaczynający zjazd powinien na trasie sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych osób korzystających ze Ośrodka. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu się.

11. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń
i miejscach z ograniczoną widocznością.

12. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść z trasy. To samo dotyczy narciarzy schodzących pieszo w dół.

13. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach i poleceń pracowników obsługi wyciągów.

14. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.

15. Każda osoba, obojętnie czy sprawca wypadku, czy poszkodowany, czy świadek mają obowiązek w razie wypadku podać swoje dane osobowe pracownikowi      obsługi Ośrodka lub udzielającemu pomoc.

16. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach narciarskich.

17. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami i oddzielone siatkami ostrzegającymi lub innymi znacznikami.

18. Na stoku narciarskim Ośrodka dopuszcza się jazdę tylko na nartach i deskach snowboardowych.

19. Na mniejszym wyciągu narciarskim możliwe jest zjeżdżanie na sankach poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.

 

III. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA WYCIĄGU ORCZYKOWYM

1. Z wyciągu mogą korzystać narciarze oraz snowboardziści, którzy posiadają ważną (doładowaną)  kartą magnetyczną na wjazd wyciągiem oraz zapoznali się
z poniższymi, zasadami, „zasadami zachowania na wyciągu orczykowym”.

2. Korzystający po raz pierwszy z wyciągu zobowiązani są przed wjazdem poinformować o tym obsługę.

3. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach lub desce snowboardowej.

4. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabrania się wchodzenia na trasy stoku narciarskiego oraz na tereny obok tych tras z napojami.

5. Wprzęganie narciarzy może odbywać się tylko w stacji dolnej. W czasie wprzęgania należy narty ustawić równolegle do trasy i pozostając w lekkim rozkroku uchwycić ręką zbliżający się drążek orczyka w dolnej części, a następnie umieścić talerzyk między nogami.

6. Zabranie się wyprzedzania i wyprzęgania na trasie wyciągu.

7. Na jednym orczyku może jechać tylko jedna osoba.

8. Podczas jazdy kijki należy trzymać w jednej ręce.

9. Podczas wjazdu zabranie się:

1) zbaczania z wyznaczonej trasy, „slalomowania”,

2) chwytania na trasie pustych orczyków,

3) używania orczyków do innych celów niż jazda wyciągiem,

4) jazdy z drążkiem orczyka trzymanym w ręku lub przy pomocy kijków narciarskich,

5) innych niebezpiecznych zachowań.

10. Jeżeli w czasie jazdy nastąpi zatrzymanie wyciągu należy wypiąć się z orczyka
i zjechać do stacji dolnej. Osobom, które nie dojechały do połowy długości wyciągu przysługuje nowy wjazd ( wjeżdżają na przemian jeden narciarz z kolejki i jeden
z przerwanego wjazdu). W razie upadku należy natychmiast puścić orczyk i usunąć się szybko z toru jazdy.

11. Przy wjeździe do strefy wysiadanie należy wyjąć talerzyk z pomiędzy nóg,
a następnie bezzwłocznie kierować się w kierunku trasy zjazdowej. Zabrania się postoju w strefie wysiadania.

12. Wyprzęganie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie, nie wolno puszczać orczyka przed strefą wysiadanie.

13. W strefie wysiadanie zabranie się:

1) rzucanie orczykiem bądź jego ” rozkołysania”,

2) zatrzymywania się w miejscu wysiadanie,

3) kontynuowania jazdy poza strefą wysiadanie.

14. Osoby nie stosujące się do powyższych postanowień lub stwarzające zagrożenia nie będą dopuszczane do korzystania z wyciągu.

Regulamin obowiązuje od 2 stycznia 2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski
Marek Mazur


Dojazd do ośrodka

GPS: N: 50° 30’ 15” E: 21° 35’ 22”
Siedleszczany
woj. podkarpackie
Polska

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
24.11.2020
Data publikacji
24.11.2020
Data modyfikacji
24.11.2020