Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu  rekrutacji do projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt kierujemy do 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bierne zawodowo, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., a także nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • bezpłatne wsparcie szkoleniowe,
 • wsparcie finansowe w wysokości 23 050,00 PLN,
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 PLN/miesięcznie w łącznej kwocie 15 600,00 PLN.

NA ETAPIE REKRUTACJI do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

 • kobiet 2 punkty,
 • osób z niepełnosprawnościami2 punkty,
 • osób niskowykwalifikowanych2 punkty,
 • osób zamieszkujących miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg (grupa co najmniej 50% Uczestniczek i Uczestników Projektu – 10 punktów.

REKRUTACJA BĘDZIE TRWAĆ: od 14 września2021 r. do 27 września 2021 r.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.mlodziefektywni.pl w zakładce DO POBRANIA.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 • osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 211 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
 • przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,
 • przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem na adres: mlodziefektywni@tarr.pl (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę Uczestników/czek projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

CELEM PROJEKTU jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 31.12.2022 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM PROJEKTU:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 1. M. Dąbrowskiej 15, pok. 211, 39-400 Tarnobrzeg

Tel. 533 399 366 lub 533 399 356

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 667 844 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 652 084 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z BUDŻETU PAŃSTWA: 246 425,08 PLN

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
02.09.2021
Data publikacji
02.09.2021
Data modyfikacji
02.09.2021