Zgodnie z  ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687)  można składać wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych. Wnioskodawcą może być osoba, która zawarła z przedsiębiorstwem energetycznym umowę na dostawę paliwa gazowego.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Świadczenie, w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań, nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury za dostarczenia paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Kto może ubiegać się o refundację?

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2 100,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
  • od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Wniosek o refundację

Do wniosku o refundację podatku VAT należy  załączyć:

  • faktura VAT (dokumentująca faktyczne dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Termin złożenia wniosku:

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

  • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Wzór wniosku (kliknij tutaj)

Wskazówki jak wypełnić wniosek (kliknij tutaj)

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Cebula
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
20.02.2023
Data publikacji
20.02.2023
Data modyfikacji
20.02.2023