Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 ze zm.) stypendium szkolne mogą otrzymywać uczniowie szkół i wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę. natomiast od 1 stycznia 2022 roku 600 zł netto.

Świadczenie wychowawcze ”Rodzina 500 +” ( w kwocie 500 zł miesięcznie) nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.

W Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w szkołach na terenie gminy oraz na stronie internetowej istnieje możliwość pobrania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na nowy okres stypendialny 2021/2022.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć najpóźniej do dnia 15 września 2021 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Punkt Obsługi Klienta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 8 lub pod nr tel. (15) 8118581 wew.110.

Pliki do pobrania:

– wniosek wraz z załącznikiem

– informacja o stypendium

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
30.08.2021
Data publikacji
30.08.2021
Data modyfikacji
30.08.2021