Miasto i Gmina Baranów Sandomierski ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 39 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079).

I. Cel partnerstwa
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego w ramach konkursu zamkniętego PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, DZIAŁANIE 07.11 Edukacja przedszkolna, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i realizacja przez każdego z Partnerów części zadań służących osiągnięciu celów konkursu tj. Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego.

II. Zakres tematyczny projektu
1. Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych i dostosowywanie istniejącej bazy lokalowej tylko tam, gdzie występują rzeczywiste deficyty i potrzeby, wydłużenie pracy OWP
2. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia
3. Wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności dzieci
4. Podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych kadry OWP
5. Zakup pomocy dydaktycznych
6. Preorientacja zawodowa dla dzieci

Dokładny zakres tematyczny projektu zostanie określony przez ogłaszającego nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych po wykonaniu diagnozy zapotrzebowania na edukację przedszkolną na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

III. Wymagania wobec Partnera
1. Zgodność profilu działania potencjalnego Partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie II oraz celami partnerstwa.
2. Przedstawienie opisu koncepcji udziału potencjalnego Partnera w projekcie.
3. Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze.
4. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz zarządzanie projektem, przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
5. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.
6. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.

IV. Kryteria wyboru

1. Kryteria formalne:
1.1.Oferta została złożona we wskazanym terminie.
1.2 Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
1.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
1.4 Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.
1.5 Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

2. Kryteria merytoryczne:
2.1 Oferowany wkład Partnera w realizację projektu i jego zgodność z celami partnerstwa – max. 40 pkt. Ocenie podlegać będą:
– zasoby organizacyjne i techniczne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu/ -ów – max 10 pkt.
– zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia: – max 30 pkt.:

  •  za wykazanie min. 1 osoby, która posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS z obszaru edukacji przedszkolnej – 15 pkt
  •  za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS z obszaru edukacji przedszkolnej – 20 pkt
  • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Działania 9.1 RPO WP, w tym min. 1 osoby, która posiada       kwalifikacje związane z zarządzaniem projektami (np. studia, szkolenia) lub min. 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami – 30 pkt

2.2 Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze
w szczególności w obszarze edukacji i realizacji projektów partnerskich – max 10 pkt.

2.3 Koncepcja udziału Partnera w projekcie – zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań – max.10 pkt.
Partnerem zostanie wybrany podmiot spełniający wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów w trakcie oceny kryteriów merytorycznych.

V. Wymagane dokumenty:
1. Karta zgłoszenia podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do regulaminu.
2. Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty).
4. Aktualny statut podmiotu – o ile dotyczy.
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty rok zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat.
6. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prywatnych, ani wobec innych podmiotów – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 1) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2021 poz. 1745); art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2023 poz. 659); – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
8. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy czynności w tym np. podpisywanie umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym rejestrem).
9. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego potencjału kadrowego –
CV personelu.
10. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i o braku uwag do niniejszego Regulaminu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
11. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
12. Inne, niż ww. dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty ( np. rekomendacje).

VI. Termin i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Oferta oraz inne załączniki (wskazane w punkcie V) muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
4. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych” do dnia 11 lipca 2023 r. do godziny 12:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Liczy się moment wpływu oferty do Urzędu.
5. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2023
7. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej do dnia 12 lipca 2023 r.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: urzad@baranowsandomierski.pl lub telefonicznie 15 811 85 81.

Niezbędne dokumenty:

 

Aktualizacja z dnia 19.07.2023r.

informacja o unieważnieniu postępowania

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
19.06.2023
Data publikacji
19.06.2023
Data modyfikacji
19.07.2023