Stowarzyszenie ARKADIA

GENEZA, CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.

Chcąc wprowadzić jakąkolwiek ideę w życie środowiska lokalnego potrzebne jest społeczne zaangażowanie. Doskonałym przykładem może być Stowarzyszenie Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego „ARKADIA”.

Aby powstało Stowarzyszenie najpierw musiało ono zaistnieć w świadomości członków społeczności lokalnej, przekonanej o potrzebie powołania takiej organizacji. Świadomość, myśl, znalezienie grona zapaleńców, społeczników, którzy popierając idee wykazują się aktywnością na rzecz wspólnego dobra, zdecydowało o rozpoczęciu prac przygotowawczych do rejestracji Stowarzyszenia.

Cele i zasady działania Stowarzyszenia wyznaczano podczas zebrania członków organizacji we współpracy z Przewodniczącym Zarządu Osiedla w Baranowie Sandomierskim Piotrem Chwałkiem i radnym Henrykiem Rogiem. Praca nad statutem przebiegała ok. 2 m-cy. Po zestawieniu wszystkich pomysłów i planów dotyczących celów i zasad działania oraz niezbędnych informacji organizacyjnych w statut skorzystano z pomocy sekretarza Gminy mgr Bogdana Tomczyka w sprawach prawnych i formalnych dokumentu.

Wniosek wraz wszelkimi załącznikami dotyczącymi rejestracji podmiotu został złożony w dniu 9 marca 2005 roku w XII Wydziale Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Rzeszowie. Po rozpoznaniu niejawnym w dniu 23. 03. 2005 roku w Sąd Rejonowy w Rzeszowie postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000231578. Wpis dokonano 31. 03.2005 roku.

Stowarzyszenie działa na terenie miasta Baranów Sandomierski. Przez zbiorowe działanie wypracowywane jest poczucie wspólnoty grupowej, a przez to poczucie spełnienia i samorealizacji. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób zainteresowanych historią, stanem i rozwojem miasta i gminy Baranów Sandomierski oraz ziem powiatu tarnobrzeskiego.

Celami Stowarzyszenia są:
1. Upowszechnianie wiedzy historycznej o Baranowie Sandomierskim i okolicach;
2. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z historią i dniem dzisiejszym regionu;
3. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie;
4. Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami Baranowa Sandomierskiego oraz miejscowości powiatu tarnobrzeskiego i rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miasta i wsi oraz budzenie i pogłębianie przywiązania do nich;
5. Aktywizacja młodzieży i mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierski;
6. Pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych na rzecz stałego rozwoju Gminy Baranów Sandomierski w zakresie: społeczno – gospodarczym, kulturalno – oświatowym, ochrony środowiska naturalnego;
7. Inicjowanie i inspirowanie działań oraz współdziałanie z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi, placówkami naukowymi, itp. w zakresie opracowywania, aktualizowania i realizacji planu zagospodarowania przestrzennego, ochrony naturalnego środowiska, turystyki i rekreacji, rozwoju oświaty, kultury a także propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
8. Popularyzacja w kraju i za jego granicami zabytków miasta i gminy Baranów Sandomierski w szczególności Zamku Leszczyńskich i Kościoła Parafialnego
9. Popularyzacja legend, podań, zwyczajów, obrzędów związanych z Baranowem Sandomierskim i kulturą Lasowiacką;
10. Podjęcie działań na rzecz zwalczania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.
11. Organizowanie akcji na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego, działania proekologiczne.
12. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przez popularyzację agroturystyki jako formy zwalczania bezrobocia a także możliwości tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy sytuacji materialnej mieszkańców miasta i gminy Baranów Sandomierski.

Do osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
1.Organizowanie konkursów, spotkań, sympozjów, wystaw itp. poświęconych problemom miasta i regionu a także wycieczek tematycznych;
2. Prowadzenie działalności wydawniczej;
3. Współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi w zakresie celów statutowych;
4.Współdziałanie organizacjami pozarządowymi, z placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawnictwami, w zakresie realizacji celów statutowych stowarzyszenia;
5.Współdziałanie z innymi podmiotami przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, np. Dni Baranowa Sandomierskiego i podobnych;
6. Współpracę ze środkami masowego przekazu dla prezentowania i dokumentowania dorobku Stowarzyszenia, miasta i regionu;
7.Utrzymywanie więzi z osobami zasłużonymi dla Stowarzyszenia, Baranowa Sandomierskiego i regionu;
8. Występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród państwowych, regionalnych i miejskich dla członków Stowarzyszenia;
9. Poszukiwanie możliwości finansowania inicjatyw Stowarzyszenia, jak również pozyskiwanie funduszy ze środków Unii Europejskiej;
10. Kontakty i wymiana doświadczeń z innymi miastami oraz miejscowościami o charakterze między innymi turystycznym w kraju i zagranicą.
11. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia a szczególnie przez grupowania wokół Stowarzyszenia osób i instytucji, które poprzez społeczną działalność pragną podnosić poziom życia społeczno – gospodarczego, kultury, oświaty, rekreacji, turystyki, a także usług w szerokim pojęciu, handlu, twórczości ludowej, pamiątkarstwa itp.
12. Działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenia świetlic i klubów.

2.2. CZŁONKOWIE.
Stowarzyszenie skupia 23 osoby. Są to młodzi ludzie, pragnący poznać swoją „małą ojczyznę”, przyczynić się do jej rozwoju, a jeśli będzie to możliwe przyczynić się do poprawy otaczającej rzeczywistości.

Do Stowarzyszenia dobrowolnie przystąpiły następujące osoby:

 • Witek Maciej Paweł
 • Pruś Tomasz Wincenty
 • Janczyk Jacek
 • Róg Agata Karolina
 • Ścipień Piotr Łukasz
 • Róg Kamil Tomasz
 • Kuroń Tomasz
 • Pruś Joanna Katarzyna
 • Rolek Tomasz Michał
 • Sowiński Andrzej Mariusz
 • Pitra Łukasz
 • Pruś Łukasz Marcin
 • Hudela Iwona
 • Błaszkiewicz Patrycja
 • Pitra Magdalena Maria
 • Jadach Łukasz Grzegorz
 • Napieracz Kamila Maria
 • Satara Robert
 • Róg Joanna Józefa
 • Pszeniczny Wojciech
 • Brożyna Patrycja
 • Napieracz Iwona Barbara

Członkowie przystępując do organizacji wyrazili pełną gotowość do działań społecznych na rzecz miasta i gminy Baranów Sandomierski.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
24.11.2020
Data publikacji
24.11.2020
Data modyfikacji
24.11.2020