KRÓTKO O PROJEKCIE

 

Akademia Krasnoludków to:

– realizacja zajęć w przedszkolu zgodnie z podstawą programową oraz arkuszem organizacyjnym,

– prowadzenie zajęć dodatkowych,

– możliwość korzystania z nowoczesnego i innowacyjnego na skalę gminy wyposażenia OWP

– działalność na obszarze gminy Baranów Sandomierski.

 

OPIS PROJEKTU

Projekt „Akademia Krasnoludków” realizowany jest ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Działanie 7.11 Edukacja Przedszkolna.

Przedsięwzięcie jest wdrażane w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r. przez Gminę Baranów Sandomierski / Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ślęzakach.

Nowoutworzone OWP oferuje wsparcie w postaci: animacyjne, szkoleniowe, doradcze, inkubacyjne, finansowe i biznesowe będące odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i bariery.

Projekt realizujemy na obszarze gminy Baranów Sandomierski

Grupą docelową projektu stanowi 53 dzieci ( w tym 29 D i 24 CH ). Realizacja projektu przyczyni się tym samym do zwiększenia liczby miejsc przedszkolnym podlegających pod Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w stosunku do roku 2023.

Cel główny:

Realizacja zajęć w ramach podstawy programowej dla 10 DZ ( 5 D i 5 CH ), w tym 2,5 -5 letnich zamieszkałych na terenie gminy Baranów Sandomierski w okresie do 31.08.2024r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach. Liczba utworzonych nowych miejsc wychowania  przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w 3-letniej perspektywie zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy Baranów Sandomierski.

Realizacja zajęć w ramach zajęć dodatkowych dla min. 53 dzieci ( w tym 29 D i 24 CH ).

Projekt zakłada utworzenie OWP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach, dla dzieci od 2,5 do 5 letnich, bieżącą działalność przedszkola (zatrudnienia pomocy nauczyciela, organizacji codziennych zajęć zgodnych z podstawą programową), doposażenie OWP w niezbędne wyposażenie w tym placu zabaw, organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: logopedycznych, terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej.

Dodatkowe zajęcia będą realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 art.14 ust. 5 Ustawy o systemie oświatowym. Okres realizacji projektu planowany jest od 01.09.2023 do 31.08.2024r.(przedszkole w ramach projektu będzie funkcjonowało 12 miesięcy ) następnie gmina Baranów Sandomierski zagwarantuje trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego od daty zakończenia realizacji projektu przez okres, co najmniej 2 lat, określonej we wniosku o dofinansowanie projektu. OWP będzie funkcjonować w istniejącej bazie oświatowej gminy Baranów Sandomierski. Rezultatem projektu będzie utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie woj. podkarpackiego i zwiększenie dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej która jest co istotnie podwyższa ich szanse już na starcie ścieżki edukacyjnej.

Główne rezultaty:

Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego – 10

Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej – 53

Liczba wyposażonych miejsc przedszkolnych w sprzęt, pomoce dydaktyczne – 10

Liczba zrealizowanych w OWP godzin zajęć dodatkowych – 288

Liczba OWP, które zrealizowały działania w ramach bieżącego funkcjonowania – 1

Wartość projektu: 259 959,66 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 233 959,66 zł

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

 

FORMY WSPARCIA

Projekt Akademia Krasnoludków dedykuje swoje działania do min. 53 dzieci ( w tym 29 D i 24 CH ) zam. w gminie Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski. Projekt zakłada utworzenie dodatkowego OWP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach.

 Organizacja i wyposażenie OWP:

W ramach wsparcia planuje się rozpisanie i przeprowadzenie procedur związanych z zakupem oraz zakup kompletnego wyposażenia dla nowoutworzonego OWP w tym mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek, magicznej ściany, interaktywnego monitora wraz z interaktywna podłogą, itp. Pod potrzeby OWP dostosowane zostanie sala o powierzchni 78 m2, łazienka 10 m2 oraz szatnia 16 m2.

Bieżące funkcjonowanie OWP:

W ramach zadania planuje się oddelegowanie w ramach wkładu własnego 1 osoby – nauczycielki wychowania przedszkolnego. W ramach projektu przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30 -16:00, w ramach zadania dzieci będą miały zapewnione dwa główne posiłki ( śniadanie, obiad ) jak również podwieczorek ( jest to uzasadnione tym, że zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej ). Realizacja zajęć w przedszkolu odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem oraz arkuszem organizacyjnym. Zajęcia te będą uzupełnione o zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci

W ramach zadania zostaną oddelegowane nauczycielki ze szkoły do prowadzenia trzech rodzajów zajęć dodatkowych dla dzieci: logopedycznych, terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej, oraz gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia odbywać się będą w następującej częstotliwości :

  1. Logopeda: 16 godzin w miesiącu x 6 m-cy – łącznie 96 h . Na pierwszych zajęciach zostanie przeprowadzona wstępna diagnoza potrzeb logopedycznych dzieci jak również zostaną pogrupowane. W ramach prowadzonych zajęć prowadzący opracuje program na każdą godzinę zajęć dla każdej z grup.
  2. Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej: 16 godzin w miesiącu x 6 m-cy – łącznie 96 h, dla wszystkich dzieci. Poziom zajęć zostanie dostosowany do potrzeb dzieci w grupach.
  3. Gimnastyka korekcyjna: 16 godzin w miesiącu x 6 m-cy – łącznie 96 h, dla wszystkich dzieci. Poziom zajęć zostanie dostosowany do potrzeb dzieci w grupach.

Realizowane w projekcie zajęcia dodatkowe przeznaczone są dla wszystkich dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach, w tym również dla dzieci dla których utworzono w ramach projektu nowe miejsca wychowania przedszkolnego.

Harmonogram

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

www.mapadotacji.gov.pl

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
07.02.2024
Data publikacji
07.02.2024
Data modyfikacji
11.04.2024