Akty prawne dla organizacji pozarządowych

Prawo lokalne
1. Roczny Program współpracy Gminy Baranów Sandomierski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Prawo państwowe
3. Ustawa o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie
4. Ustawa o fundacjach
5. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach
6. Ustawa o pomocy społecznej
7. Ustawa o repatriacji
8. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
9. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
10. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
11. Ustawa o zbiórkach publicznych
12. Ustawa Prawo zamówień publicznych
13. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
14. Ustawa o kulturze fizycznej
15. Ustawa o finansach publicznych
16. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
17. Ustawa o samorządzie gminnym
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
19. Ustawa o sporcie.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Administrator
Osoba aktualizująca
Administrator
Data wytworzenia
24.11.2020
Data publikacji
24.11.2020
Data modyfikacji
24.11.2020