W dniu 06.12.2023 r. rozpocznie się nabór kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, który będzie trwał do dnia 27.12.2023 r.

Komitet Rewitalizacji będzie wspierał działania Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w obszarze zadań związanych z rewitalizacją gminy, stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w zakresie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji w gminie, jak również pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Zakres działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski będzie obejmował:

 • wsparcie doradcze Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w zakresie dbałości o prawidłową realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030, dalej GPR,
 • wyrażanie opinii i stanowisk oraz rekomendowanie rozwiązań w sprawach dotyczących przeprowadzenia i oceny procesu rewitalizacji,
 • ocenę postępu wdrażania GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności podejmowanych działań przez podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji,
 • prowadzenie dialogu między poszczególnymi interesariuszami procesu rewitalizacji, a organami gminy,
 • możliwość inicjowania partnerstw między Gminą a partnerami projektowymi, w celu realizacji przedsięwzięć zapisanych w GPR,
 • opiniowanie raportów z ewaluacji GPR, przekazywanie uwag i zaleceń Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Sposób zgłoszenia kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji

Zgłoszenie kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie złożonego „Formularza zgłoszeniowego” wraz z wymaganymi załącznikami.

„Formularz zgłoszeniowy” wraz z załącznikami dostępny jest poniżej, jak również:

 • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (https://bip.baranowsandomierski.pl/)

Kandydat na Członka Komitetu Rewitalizacji może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Wypełniony „Formularz zgłoszeniowy Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie papierowej,  w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Nabór do Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski lub przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

 1. Gen. L. Okulickiego 1,

39-450 Baranów Sandomierski

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów do Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszeniowe kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski:

 • niepodpisane,
 • złożone po terminie wyznaczony w ogłoszeniu o naborze,
 • złożone i przesłane w innej formie niż wskazano powyżej.

Informacje o naborze kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji udzielane  są przez Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (tel. 15 811 85 81 wew. 123; e-mail: e.grzesiak@baranowsandomierski.pl)

Informacja o wynikach naboru opublikowana zostanie po zakończeniu naboru:

Dokumenty dotyczące naboru

 1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
 2. Uchwała nr LXII/508/23 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 13 września 2023 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 3. Formularz zgłoszeniowy na Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji
 4. Lista poparcia Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
 5. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, działających na obszarze gminy Baranów Sandomierski
 6. Oświadczenie o członkostwie w organizacji pozarządowej działającej na obszarze gminy Baranów Sandomierski
 7. Oświadczenie zastępcy kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
 8. Polecenie reprezentacji danego podmiotu
 9. Oświadczenie zastępcy Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wyznaczonego do reprezentacji podmiotu
 10. Mapy prezentujące wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Mieście i Gminie Baranów Sandomierski
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
05.12.2023
Data publikacji
05.12.2023
Data modyfikacji
07.12.2023