Do 14 października 2021 r. trwają Konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Spotkania konsultacyjne odbywają się w 15 miastach w całym kraju. Ich istotą jest przełożenie ogólnych założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac na  m.in. propozycje działań służących osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu wód w naszym kraju. Konsultacje społeczne to najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu II aPGW oraz okazja dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i użytkowników wód do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy. Miejsca oraz terminy spotkań przedstawia poniższa mapa:

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa COVID-19 i niewiadomą odnośnie do terminu zniesienia ograniczeń spotkania będą prowadzone w formule online z możliwością zmiany formuły na spotkania stacjonarne w przypadku całkowitego zniesienia obostrzeń lub gdy możliwe będzie zorganizowanie spotkania dla ponad 100 uczestników. Aktualne informacje o spotkaniach konsultacyjnych będą zamieszczane na stronach https://www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje-spotkania-konsultacyjne i www.gov.pl/web/infrastruktura.

Zgłaszanie uwag i wniosków

Na podstawie art. 39 par. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz na podstawie art. 319 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Zgłosić uwagę, tym samym wziąć udział w konsultacjach, można poprzez specjalnie przygotowaną ankietę służącą do składania uwag i wniosków, zamieszczoną na stronie https://www.apgw.gov.pl/pl/ankieta-apgw-II, również do pobrania w dwóch formach:

ANKIETA PDF

ANKIETA DOC

INSTRUKCJA DO ANKIETY

 Do dnia 14 października 2021 r. uwagi i wnioski do projektów IIaPGW można składać:

  • poprzez ankietę online na stronie www.apgw.gov.pl/pl/ankieta-apgw-II;
  • poprzez wiadomość e-mail na adres: konsultacje@apgw.gov.pl lub apgw@mi.gov.pl;
  • pisemnie, w miejscu udostępnienia dokumentów planistycznych, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
  • pisemnie, przesyłając uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
  • ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Uwagi i wnioski do projektów IIaPGW będą rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie : https://www.apgw.gov.pl/pl/news/show/350

Projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy dostępne są TUTAJ.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
10.08.2021
Data publikacji
10.08.2021
Data modyfikacji
09.08.2021