Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, że od dnia 1 marca 2022 roku ulegnie zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Stawka ta wynosić będzie 31,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Dla nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi dokonano zmiany metody na metodę odnoszącą się do liczby osób zamieszkujących nieruchomość, gdzie stawka wynosić będzie 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Nie zmienia się stawka zwalniająca z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, która wynosi 12,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Nie ulega zmianie również stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 888 ze zm.), właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji, natomiast właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi celem podania faktycznej liczby osób zamieszkujących lub użytkujących te lokale do dnia 1 marca 2022r.

Wpłat należy dokonywać bez wezwania, na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg o/ Baranów Sandomierski w terminach:

  1. Właściciele nieruchomości z terenów zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej:
  • za styczeń i luty do 25 lutego,
  • za marzec i kwiecień do 10 kwietnia,
  • za maj i czerwiec do 10 czerwca,
  • za lipiec i sierpień do 10 sierpnia,
  • za wrzesień i październik do 10 października,
  • za listopad i grudzień do 10 grudnia.
  1. Właściciele nieruchomości z terenów zamieszkałych o zabudowie wielolokalowej oraz terenów na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – do 10 dnia następnego miesiąca.
  2. Właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – do 10 lutego za dany rok kalendarzowy (roczna opłata ryczałtowa).

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym prawem każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Baranów Sandomierski zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nałożona będzie w drodze decyzji opłata podwyższona stanowiąca czterokrotność stawki podstawowej.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy  Baranów Sandomierski pokój nr 24 lub telefonicznie – 15 811 85 81 wew. 132, 115 w godzinach pracy Urzędu.

 

Marek Mazur
Burmistrz Miasta i Gminy
Baranów Sandomierski

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
08.02.2022
Data publikacji
08.02.2022
Data modyfikacji
08.02.2022