Starosta Tarnobrzeski informuje, że w 2022 roku na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Bezpłatne porady prawne udzielane są osobiście w Punktach, usytuowanych w czterech lokalach, według poniższego harmonogramu.

Harmonogram punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalach w Gorzycach i w Grębowie:

  1. Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Sandomierska 75,

Poniedziałek w godz. od 7.30 do 11.30 – Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Wtorek w godz. 11.30 do 15.30 – Nieodpłatna pomoc prawna

Środa w godz. od 11.30 do 15.30 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 836 20 75

  1. Lokal w budynku Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1,

Czwartek w godz. 15.00 – 19.00 – Nieodpłatna pomoc prawna

Piątek w godz. 8.00 – 12.00 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 27 15

Harmonogram punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach w Baranowie Sandomierskim i w Nowej Dębie:

  1. Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. gen. L. Okulickiego 1,

Wtorek w godz. od 8.00 do 12.00

Piątek w godz. od 8.00 do 12.00

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 85 81

  1. Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. 105,

Poniedziałek w godz. od 11.30 do 15.30

Środa w godz. od 11.30 do 15.30

Czwartek w godz. od 11.30 do 15.30

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 846 26 71

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Stosowne oświadczenie osoba uprawniona składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przed uzyskaniem pomocy prawnej. Jednocześnie przypominam, że warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.

Osoba uprawniona, która chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinna skontaktować się telefonicznie w godzinach od 7.30
do 15.30 od poniedziałku do piątku, w celu umówienia dogodnego terminu, w którym może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
pod numerem telefonu: Gorzyce – 15 836 20 75; Grębów – 15 811 27 15; Baranów Sandomierski – 15 811 85 81; Nowa Dęba – 15 846 26 71

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punktach organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w przygotowanej w tym celu urnie w punkcie lub przekazanie do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu telefonicznie na numer telefonu 15 822 39 22, drogą elektroniczną na adres e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl lub listownie na adres: ul. 1 Maja 4, 39 – 400 Tarnobrzeg.

Osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach, mają obowiązek stosować się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczących sytuacji epidemicznej związanej z zagrożeniem COVID-19.

Jednocześnie informuję, że wszelkich informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji pod numerem telefonu: 15 822 39 22 wew. 220

 

                                                                                  Starosta Tarnobrzeski

Jerzy Sudoł

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
10.01.2022
Data publikacji
10.01.2022
Data modyfikacji
10.01.2022