Uchwała o nadaniu honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Pani Ewie Draus, została podjęta jednogłośnie przez radnych Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim na sesji, która odbyła się w dniu 14 grudnia 2023r. Wręczenie aktu nadania honorowego obywatelstwa Pani Wicemarszałek miało miejsce w dniu 16 grudnia 2023r., jako element tradycyjnego, uroczystego spotkania organizowanego przez Zespół obrzędowy „Lasowiaczki” i baranowski ośrodek kultury, znanego jako Wigilia Lasowiacka.

W uzasadnieniu wniosku złożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski napisano m.in.: Pani Ewa Draus, oprócz pełnionej funkcji samorządowej, jest czynnym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii. Doświadczenie w administracji publicznej zdobywała pełniąc, m.in. funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
i Wojewody Podkarpackiego. Aktywnie działa społecznie, inicjując i wspierając działalność licznych organizacji pozarządowych.

Pani Ewa Draus od kilku lat bardzo aktywnie wspiera samorząd Gminy Baranów Sandomierski we wszelkiego rodzaju działaniach społecznych i projektach infrastrukturalnych realizowanych na terenie Gminy. Jej wsparcie oraz pomoc merytoryczna umożliwiły realizację wielu kosztownych i ważnych dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju Gminy Baranów Sandomierski inwestycji, w tym przede wszystkim:

 • poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 872
  i 985, w miejscowościach Baranów Sandomierski, Durdy, Knapy, Skopanie, Siedleszczany, Suchorzów i Wola Baranowska;
 • przebudowy układu komunikacyjnego wraz budową nowej drogi w miejscowości Skopanie, łączącej dwie drogi wojewódzkie;
 • poprawy infrastruktury oraz rozwoju oferty kulturalnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski, co zostało osiągnięte w wyniku realizacji projektu polegającego na kompleksowej modernizacji Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim;
 • rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, w tym rozbudowy oczyszczalni ścieków, które to inwestycje, także przez swoją wartość, były największymi
  w najnowszej historii Gminy i pozwoliły nadrobić istotne zapóźnienie Gminy w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;
 • scaleń gruntów rolnych i poprawy struktury przestrzennej w miejscowościach Kaczaki i Wola Baranowska;
 • rozwoju małej retencji;
 • rozbudowy hali sportowej w Skopaniu i modernizacji stadionu sportowego KS Wisan;
 • rozwoju infrastruktury rekreacyjnej;
 • powstania nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy;
 • termomodernizacji i poprawy standardu wielu budynków gminnych.

Działalność Pani Ewy Draus, jest także bardzo widoczna na niwie społecznej i kulturalnej, gdzie wspiera różne przedsięwzięcia i inicjatywy realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Dzięki wsparciu działań  realizowanych w ramach ”Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi”, przeprowadzonych zostało szereg inicjatyw integrujących i aktywizujących lokalne społeczności kolejnych miejscowości Gminy, w tym: Ślęzaków, Skopania i Durdów. W Durdach wsparła m.in. starania Stowarzyszenia „Tor Rozwoju” o pozyskanie dofinansowania z Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na organizację „Kulinarnej niedzieli z rodziną”, kultywowania lokalnych tradycji kulinarnych podczas święta miejscowości Durdy oraz organizacji zajęć ruchowych, tanecznych, rękodzieła i cukierniczych w ramach projektu „Aktywne Durdy”.

Na szczególną uwagę zasługuje troska Pani Ewy Draus o lokalnych twórców kultury oraz zachowanie dziedzictwa
i tożsamości obszaru północnej części Województwa Podkarpackiego, których efektem jest zainicjowanie przez Nią, zdobywającego coraz większą popularność, Festiwalu Kultury Lasowiackiej. W tym względzie należy również docenić wsparcie i sympatię okazywaną baranowskiemu Zespołowi obrzędowemu „Lasowiaczki”.

Pani Ewa Draus współpracuje także z lokalnymi parafiami, w wyniku czego przyczyniła się do uzyskania przez Parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ślęzakach oraz Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Baranowskiej środków finansowych na prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowych obiektów sakralnych.

Pani Ewa Draus wspiera i pośredniczy we współpracy samorządu Gminy Baranów Sandomierski z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej (…). Dzięki czemu możliwa była realizacja wielu cennych działań i inicjatyw.

Mimo, że nie jest mieszkanką Gminy Baranów Sandomierski, jest jednak bardzo mocno związana z naszym terenem. Stara się pozytywnie odpowiadać na wszelkie zaproszenia i uczestniczyć w różnego rodzaju uroczystościach odbywających się na terenie Gminy.

Działalność Pani Ewy Draus ukazuje Jej wielką życzliwość i nieocenioną pomoc jaką udziela, zarówno samorządowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, jak i mieszkańcom Gminy. Szeroki zakres realizowanych przez Nią działań prowadzi do systematycznego rozwoju Gminy i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Nadto, jest człowiekiem współpracy, świetnie rozumiejącym problemy i potrzeby innych ludzi.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
19.12.2023
Data publikacji
19.12.2023
Data modyfikacji
19.12.2023